Όρια συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο σε συσκευασίες

Όρια συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο σε συσκευασίες

Τίθενται όρια συνταγογράφησης ανά ιατρική ειδικότητα, ανά περιφερειακή ενότητα και ανά μήνα (ανά ΑΜΚΑ ασθενούς) 

Aριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46843 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3663/28.08.2018
Εισαγωγή ορίων συνταγογράφησης και ελάχιστων ποσοστιαίων στόχων συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο σε συσκευασίες.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Τίθενται όρια συνταγογράφησης ανά ιατρική ειδικότητα, ανά περιφερειακή ενότητα και ανά μήνα (ανά ΑΜΚΑ ασθενούς), όπως αυτά αποτυπώνονται στον Πίνακα 1 του παραρτήματος, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Επιπροσθέτως, τίθενται ελάχιστοι ποσοστιαίοι (ανά μήνα) στόχοι συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο σε συσκευασίες ανά θεραπευτική ομάδα και τρόπο χορήγησης, όπως αυτοί αποτυπώνονται στον Πίνακα 2 του παραρτήματος, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  απόφασης.