Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου

Αριθμ. 108340/Δ2 – ΦΕΚ B 2182 – 14.07.2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 130085/Δ2/18.8.2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1817/τ.Β ́/21.08.2015) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α ́, Β ́ και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου»

Αριθμ. 106486/Δ2 – ΦΕΚ B 2107 – 07.07.2016
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου

Αριθμ. 132127/Δ2 – ΦΕΚ B 1840 – 26.08.2015
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου