Παράταση ισχύος βιβλιαρίων ασθενείας ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΤΑΥΤΕΚΩ

vivliariaΕΟΠΥΥ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΟΞ7Μ-Ζ40
Μαρούσι 3/2/2014
Αρ. Πρωτ.: οικ. 3559

ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος βιβλιαρίων ασθενείας ασφαλισμένων του ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΟΠΑΔ και ΤΑΥΤΕΚΩ»

Με τα με αριθμό πρωτοκόλλου 63357/19 – 12 – 2013 και 14411/9 -1- 2013 ενημερωτικά έγγραφα του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ αντίστοιχα, σας γνωρίζουμε ότι η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας των ασφαλισμένων των εν λόγω φορέων ισχύει μέχρι 28/2/2014.

Ο ΟΠΑΔ με το με αριθμό πρωτοκόλλου 563/8-1-2014 έγγραφό του μας ενημέρωσε ότι όλα ανεξαιρέτως τα θεωρημένα για το έτος 2013 βιβλιάρια ασθενείας των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ και του ΤΥΔΚΥ έχουν ισχύ έως 31/3/2014.

Επίσης το ΤΑΥΤΕΚΩ με το με αριθμό πρωτοκόλλου 51209/34008/82/18 – 12 – 2013 έγγραφό του μας ενημέρωσε ότι για τους ασφαλισμένους του παρατείνεται μέχρι 30/6/2014 η ισχύς των βιβλιαρίων ασθενείας τους, που είχαν θεωρηθεί για το έτος 2012 ή το 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜ.ΚΟΝΤΟΣ