Παράταση προθεσμίας εγγραφής στο μητρώο εκτελεστών διαθηκών

dia8ikiΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Κολωνού 2 – 10184
Πληροφορίες : Θ. Σταυριανάκου
Τηλέφωνο: 210-5235515
FAX: 210-5237110

 

Αθήνα, 29-1-2014

Αριθ. Πρωτ.:  Δ.Κ.Π. 1018796ΕΞ2014

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. ΔΚΠ 1198619ΕΞ2013/30-12-2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ‘Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών’.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 16 και 18 του ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 185) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ Α’ 287), β) του άρθρου 20 του ν. 3965/2011 (ΦΕΚ Α’ 113/2011)

γ) του ΠΔ 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 144),

2) Την Δ6Α1104503ΕΞ/2011 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Έναρξη λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας» (ΦΕΚ 1670 Β’),

3) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

ΑΠ Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την τροποποίηση της παρ. 10 της αριθ. ΔΚΠ 1198619ΕΞ2013/30-12-2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ‘Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών’ ως προς την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή στο μητρώο, ως εξής :

10.Ειδικά για το έτος 2013, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή στο μητρώο λήγει την 7η Φεβρουαρίου 2014 και η κλήρωση από τις αρμόδιες αρχές θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ