Από 18-11-2013 λήγουν οι προθεσμίες υποβολής όλων των καταστάσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι, υπεγράφη Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία η προθεσμία υποβολής όλων των καταστάσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 – ΦΕΚ 84Α) για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2012, καθώς και των ισοζυγίων για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012,  παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου ως εξής:

•    Μέχρι την 18η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1,2,3
•    Μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4,5,6
•    Μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7,8,9
•    Μέχρι την 28η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 0

Πηγή: minfin.gr

 

Αριθμ. ΠΟΛ. 1219 – ΦΕΚ B 2568 – 11.10.2013

Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των ισοζυγίων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2012.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο πρώτο, υποπ. Ε1 του ν. 4093/2012 – ΦΕΚ 222Α΄/12.11.2012), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 – ΦΕΚ 84 Α΄), όπως ίσχυαν έως 31.12.2012 και του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο πρώτο, υποπ. Ε1 του ν. 4093/2012 – ΦΕΚ 222Α΄/12.11.2012) όπως ισχύουν από 1.1.2013, περί υποβολής στοιχείων για διασταύρωση.
3. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1147/20.6.2013 (ΦΕΚ 1520 Β΄/21.6.2013) του Υφυπουργού Οικονομικών Γεωργίου Μαυραγάνη, «Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2012».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 2020/1992 (ΦΕΚ Α΄ 34) «Παρατάσεις προθεσμιών καταβολής χρεών και υποβολής δηλώσεων σε ειδικές περιπτώσεις».
5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574Β΄/ 24.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
6. Τη μεγάλη ανάγκη να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών τους, λόγω των αυξημένων επιβαρύνσεων, κατά την παρούσα χρονική περίοδο.
7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την προθεσμία που ξεκινά την 30η Σεπτεμβρίου 2013, για την υποβολή όλων των καταστάσεων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 – ΦΕΚ 84Α΄), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2012, καθώς και των ισοζυγίων για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012, ως ακολούθως:
• Μέχρι την 18η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1,2,3.
• Μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4,5,6.
• Μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7,8,9.
• Μέχρι την 28η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ