Παιδικές κατασκηνώσεις για παιδιά χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων 2015

Αριθμ. 34673/1470 – ΦΕΚ B 1750 – 17.08.2015
Τροποποίηση
«ΚΓ. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Οι αιτήσεις των παρόχων και τα σχετικά δικαιολογητικά για την αποπληρωμή του προγράμματος, όπως αυτά ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση, υποβάλλονται είτε από την πρώτη του μηνός που έπεται του μήνα λήξης της σύμβασης της υποπαρ. 2 της παρ. ΚΑ της παρούσας, είτε από την επομένη της ημερομηνίας λήξης υλοποίησης του προγράμματος (υππαρ. 1 της παρ. Δ της παρούσης) και έως την 31.12.2015. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται»

———-

Αριθμ. 13801/656 – ΦΕΚ B 816 – 07.05.2015
Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις δυνάμει με των προβλεπόμενων του εδαφίου γ ́ της παρ. 6 του αρ. 34 του Ν. 4144/2013 σχετικά με τον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ)

Σκοπός του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις είναι η ψυχαγωγία των τέκνων χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων για τη διαμονή των παιδιών τους σε παιδικές κατασκηνώσεις με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις