Περαίωση κτηματογράφησης Κηφισιάς, Πεντέλης, Νέας Πεντέλης, Δροσιάς και Παλλήνης

Αριθμ. 51060 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3585/04.11.2016
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης – Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία – Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Κηφισιάς του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, β) στο Δήμο Νέας Πεντέλης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, γ) στο Δήμο Πεντέλης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, δ) στο Δήμο Δροσιάς του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Δροσιάς του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και ε) στο Δήμο Παλλήνης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Άρθρο 1

Διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και η ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίο για τα ακίνητα των περιοχών: α) του Δήμου Κηφισιάς του Νομού Αττικής, νυν Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, β) του Δήμου Νέας Πεντέλης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτικής Ενότητας Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, γ) του Δήμου Πεντέλης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτικής Ενότητας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, δ) του Δήμου Δροσιάς του Νομού Αττικής, νυν Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και ε) του Δήμου Παλλήνης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, κατά μεταφορά από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης, όπου αυτά περιλαμβάνονται, με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από την ΕΚΧΑ ΑΕ: 278/18-08-2016 για τις πιο πάνω περιοχές.

Άρθρο 2

1. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου σε όλες τις περιοχές του άρθρου 1 ορίζεται η 8.11.2016, ημέρα Τρίτη.

2. Η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στις περιοχές αυτές αφορά μόνο στα ακίνητα που περιλαμβάνονται στους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από την ΕΚΧΑ Α.Ε. 278/18-08-2016 για τις πιο πάνω περιοχές, για τα οποία διενεργήθηκαν οι πρώτες εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.