Περιφερειακές και δημοτικές εκλογές 2019. Προβολή και εμφανίσεις στο διαδίκτυο

Περιφερειακές και δημοτικές εκλογές 2019. Προβολή και εμφανίσεις στο διαδίκτυο

Η προβολή και οι εμφανίσεις των υποψηφίων σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες
Για τις εμφανίσεις σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες των υποψηφίων περιφερειαρχών, περιφερειακών συμβούλων, δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι βάσει του νόμου 3870/2010 σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες επιτρέπεται μία (1) εμφάνιση

Ως εμφανίσεις, θεωρούνται:

– οι προσωπικές συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων

– η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις περιλαμβανομένων και εκείνων που εντάσσονται στα δελτία ειδήσεων, καθώς και

– η κάλυψη, κατόπιν αιτήματος τους της προεκλογικής τους δραστηριότητας. Οι επικεφαλής των συνδυασμών είναι δυνατόν να μετέχουν σε οργανωμένες συζητήσεις

– χωρίς περιορισμό αριθμού εμφανίσεων, μέχρι την ανακήρυξη των υποψηφίων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν, τουλάχιστον, τρεις ακόμη συνυποψήφιοι τους.

– Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών στις ανωτέρω συζητήσεις απαιτείται η πρόσκληση για συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ανακηρυχθέντων.

Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής καλούνται υποχρεωτικά οι επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν.

ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, εφόσον οφείλονται σε έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στον οικείο ΟΤΑ, οι εμφανίσεις υποψηφίων που είναι αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της αυτοδιοίκησης

Η έννοια της εμφανίσεως δεν είναι ταυτόσημη με την έννοια της προβολής στον έντυπο τύπο ή τα ηλεκτρονικά μέσα.

Ειδικότερα για την προβολή των παραπάνω υποψηφίων μέσω των ηλεκτρονικών μέσων δεν προκύπτουν περιορισμοί από το νόμο 3870/2010.

Μάθε που ψηφίζεις