Περιφερειακές υπηρεσίες Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ)

Περιφερειακές υπηρεσίες Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 7/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 14/09.02.2017
Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής ΑστυνομίαςΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 7/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 14/09.02.2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 46/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 87/17.05.2018

Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 7/2017 «Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 14).

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 7/2017 (Α’ 14)
1. Το εδάφιο αα’ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα. παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν υποβολής σχετικής έγκλησης, μήνυσης ή καταγγελίας στη διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων που αφορούν στη διάπραξη, στην προπαρασκευή ή στην καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημόσια προτροπή, πρόκληση ή διέγερση σε διάπραξη, αδικημάτων ή στην εκδήλωση πράξεων ή ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία σε βάρος προσώπων ή ομάδας προσώπων λόγω της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, της αναπηρίας και της εθνικής ή εθνοτικής τους καταγωγής,».

2. Η περίπτωση ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«ια. Τμήμα Ασφάλειας Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας,».

3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του π.δ. 7/2017 η λέξη «Γλυφάδας» αντικαθίσταται ως εξής:
«Ελληνικού – Αργυρούπολης».

4. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. ο Αστυνομικός Σταθμός Μεθάνων, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Μεθάνων του δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Τροιζήνας.».

5. Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Αστυνομικό Τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας,».

6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 του π.δ. 7/2017 η μόνη περίπτωση αριθμείται σε α’ και προστίθεται περίπτωση β’ ως εξής:
«β. Στο Αστυνομικό Τμήμα Ο.Α.Κ.Α. λειτουργεί Γραφείο Ασφάλειας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της  περ. α’ του άρθρου 18».

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής εδρεύει στο δήμο Καισαριανής και συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες:».

8. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. 2ο Τμήμα Άμεσης Επέμβασης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς, πλην της περιφερειακής ενότητας νήσων Αττικής.».

9. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. 3ο Τμήμα Δίκυκλης Αστυνόμευσης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς, πλην της περιφερειακής ενότητας νήσων Αττικής.».

10. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Τα Τμήματα Αλλοδαπών των υποπεριπτώσεων αα’ έως και στστ’ της προηγούμενης περίπτωσης εδρεύουν στους δήμους Μοσχάτου – Ταύρου, Πειραιώς, Περιστερίου, Αμαρουσίου, Ελληνικού – Αργυρούπολης και Λαυρεωτικής, αντίστοιχα και διαρθρώνονται στα ακόλουθα Γραφεία:».

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην των περιπτώσεων ιδ’ έως και ιστ’, των οποίων ως έδρες ορίζονται η δημοτική ενότητα Κλείτορος (Κλειτορίας) του δήμου Καλαβρύτων, η δημοτική ενότητα Ακράτας του δήμου Αιγιαλείας και η δημοτική κοινότητα Αγίου Βασιλείου της δημοτικής ενότητας Ρίου του δήμου Πατρέων, αντίστοιχα.».

12. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του π.δ. 7/2017 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις στ’ και ζ’ και προστίθεται η περίπτωση η’ ως εξής:
«στ. Τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας,
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Αιτωλικού και
η. Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.».

13. Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην των περιπτώσεων ζ’ και η’, των οποίων ως έδρες ορίζονται η δημοτική ενότητα Αιτωλικού του δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και ο Α/Κ Μεσολογγίου, αντίστοιχα.».

14. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 του π.δ. 7/2017 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις ι’ και ια’ και προστίθεται η περίπτωση ιβ’ ως εξής:
«ι. Αστυνομικό Τμήμα Κατούνας,
ια. Αστυνομικό Τμήμα Εμπέσου και
ιβ. Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.».15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 40 του π.δ. 7/2017 καταργείται.

16. Η παράγραφος 3 του άρθρου 40 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην των περιπτώσεων θ’, ι’, ια’ και ιβ’ των οποίων ως έδρες ορίζονται η δημοτική ενότητα Παρακαμπυλίων του δήμου Αγρινίου, η δημοτική ενότητα Μεδεώνος του δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, η δημοτική ενότητα Ινάχου του δήμου Αμφιλοχίας και οι εγκαταστάσεις Σ.Ε.Α. Αμφιλοχίας, αντίστοιχα.».

17. Η παράγραφος 2 του άρθρου 42 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν επίσης, οι Αστυνομικοί Σταθμοί Ερεικούσσης και Οθωνών, οι οποίοι εδρεύουν στις δημοτικές ενότητες Ερεικούσσης και Οθωνών του δήμου Κέρκυρας και υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κέρκυρας.».

18. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης εδρεύει στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες:».

19. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του π.δ. 7/2017 διαγράφεται η λέξη: «Βορείου».

20. Η παράγραφος 3 του άρθρου 84 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος, πλην της περίπτωσης δ’, της οποίας ως έδρα ορίζεται η δημοτική κοινότητα Ελεούσας της δημοτικής ενότητας Πασσαρώνος του δήμου Ζίτσας, της περίπτωσης ιδ’, της οποίας ως έδρα ορίζεται η δημοτική ενότητα Μαστοροχωρίων του δήμου Κόνιτσας, της περίπτωσης ιε’, της οποίας ως έδρα ορίζεται η δημοτική ενότητα Άνω Πωγωνίου του δήμου Πωγωνίου, των περιπτώσεων ιστ’ και ιζ’, των οποίων ως έδρα ορίζεται η δημοτική ενότητα Δελβινακίου του δήμου Πωγωνίου και των περιπτώσεων ιη’ και ιθ’, των οποίων ως έδρες ορίζονται οι χώροι των εγκαταστάσεων των σημείων εισόδου – εξόδου Μέρτζανης και Κακαβιάς, αντίστοιχα.».

21. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 85 του π.δ. 7/2017 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις δ’ και ε’ και προστίθεται η περίπτωση στ’ ως εξής:
«δ. Αστυνομικό Τμήμα Γεωργίου Καραϊσκάκη,
ε. Αστυνομικό Τμήμα Κεντρικών Τζουμέρκων και
στ. Γ’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.».

22. Η παράγραφος 2 του άρθρου 85 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος, πλην της περίπτωσης στ’, της οποίας ως έδρα ορίζεται η τοπική κοινότητα Καμπής της δημοτικής ενότητας Ξηροβουνίου του δήμου Αρταίων.».

23. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 89 του π.δ. 7/2017 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις στ’ και ζ’ και προστίθεται η περίπτωση η’ ως εξής:
«στ. Αστυνομικό Τμήμα Παλαμά,
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου και
η. Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Καρδίτσας.».

24. Η παράγραφος 2 του άρθρου 89 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος, πλην της περίπτωσης η’, της οποίας ως έδρα ορίζονται οι εγκαταστάσεις Σ.Ε.Α. Σοφάδων.».

25. Η παράγραφος 4 του άρθρου 97 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στην εσωτερική διάρθρωση των Αστυνομικών Τμημάτων Καμένων Βούρλων, Ιτέας, Α’ Πατρών, Μεσολογγίου, Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Λουτρακίου, Σπάρτης, Μολάων, Γυθείου, Καλαμάτας, Πύλου – Νέστορος, Μυκόνου, Θήρας, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θάσου, Βέροιας, Κατερίνης, Πολυγύρου, Άρτας, Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Καλαμπάκας, επιπλέον των Γραφείων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 λειτουργεί και Γραφείο Τουρισμού, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της περίπτωσης α’ του άρθρου 101.».

26. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 97 του π.δ. 7/2017 διαγράφεται η λέξη: «Κω,».

27. Στο άρθρο 98 του π.δ. 7/2017 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Ως προς τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων (Α’, Β’ και Γ’) και Καρδίτσας εφαρμόζονται, αναλόγως, τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 27 και στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 108».

28. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του π.δ. 7/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αερολιμένων ασκούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4249/2014, μεταξύ των οποίων τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά:

Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ)

Διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας