Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων

Υποχρεωτική είναι από την 09/01/2012, η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και για τις μισθώσεις όλων των ακινήτων άνω των 50 τετραγωνικών μέτρων.

Για τις αγοραπωλησίες, τα πιστοποιητικά εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τον Ιανουάριο του 2011.Τα ενεργειακά πιστοποιητικά εκδίδονται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι οποίοι έπειτα από έλεγχο κατατάσσουν τα κτίρια σε βαθμίδες ενεργειακής απόδοσης και αποσκοπούν στην ενημέρωση του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή για την κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου που χρησιμοποιούν, ενώ περιλαμβάνουν και συστάσεις για λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου.

Με τα ισχύοντα τώρα, το κόστος έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης είναι:

* Για επιθεώρηση ολόκληρης πολυκατοικίας 1 ευρώ ανά τετραγωνικό, με ελάχιστο κόστος 200 ευρώ.
* Για διαμερίσματα 2 ευρώ ανά τ.μ., ελάχιστο κόστος 150 ευρώ.
* Για μονοκατοικίες 1,5 ευρώ ανά τ.μ., ελάχιστο κόστος 200 ευρώ.
* Για τις λοιπές χρήσεις κτιρίων (εκτός κατοικίας) οι αμοιβές είναι 2,5 ευρώ ανά τ.μ. για επιφάνεια έως 1.000 τ.μ. (ελάχιστο κόστος 300 ευρώ) και 1,5 ευρώ ανά τ.μ. για τα επιπλέον τετραγωνικά, άνω των 1.000.


Εξαιρέσεις

Από την έκδοση πιστοποιητικού εξαιρούνται:

α) Κτίρια και μνημεία που προστατεύονται από τον νόμο ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους, εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου θα αλλοίωνε, κατά τρόπο μη αποδεκτό, τον χαρακτήρα ή την εμφάνιση τους.

β) Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.

γ) Μη μόνιμα κτίρια που, με βάση τον σχεδιασμό τους, η διάρκεια της χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, κτίρια αγροτικών χρήσεων ? πλην κατοικιών ? με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις, και όμοια κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από σχετική εθνική συμφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

δ) Υφιστάμενα κτίρια κατοικιών τα οποία προορίζονται για χρήση που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες κάθε έτος.

ε) Αυτοτελή κτίρια ή και τμήματα κτιρίων (κύριοι χώροι) με συνολική επιφάνεια κάτω των πενήντα (50) τ.μ.

Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας

Διευκρινίσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την καταχώρηση των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας