Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών

Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών (κολυμβητηρίων) (Αριθμ. 7888 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1654/15.05.2017)

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση ορίζει και περιγράφει τη διαδικασία γνωστοποίησης στη Διοίκηση της λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών εντός των τουριστικών καταλυμάτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 του ν. 4442/2016 και εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

Άρθρο 2
Γνωστοποίηση
1. Οι κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων λειτουργούν μετά την υποβολή γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 4442/2016.
Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η άδεια λειτουργίας, ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία έναρξης λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών του άρθρου 1 της παρούσας, εφεξής νοείται η γνωστοποίηση.

2. Όταν υπάρχουν περισσότερες της μιας κολυμβητικές δεξαμενές εντός του ίδιου τουριστικού καταλύματος, υποβάλλεται κοινό έντυπο γνωστοποίησης, στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά μία εκάστη κολυμβητική δεξαμενή.

Άρθρο 3
Περιεχόμενο Γνωστοποίησης
1. Περιεχόμενο της γνωστοποίησης αποτελούν:
α) τα στοιχεία για το φορέα δραστηριότητας του καταλύματος εντός του οποίου λειτουργεί η κολυμβητική δεξαμενή όπως και τα στοιχεία της υπεύθυνης -για την λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής- επιχείρησης, όταν αυτή δεν συμπίπτει με τον φορέα δραστηριότητας του καταλύματος,

β) η ακριβής τοποθεσία του τουριστικού καταλύματος, ήτοι η διεύθυνση και οι γεωγραφικές συντεταγμένες,

γ) ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουριστικού καταλύματος.

2. Το υπόδειγμα της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Άρθρο 4
ΔιαδικασίαΓνωστοποίησης
1. Για τη γνωστοποίηση λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών του άρθρου 1 υποβάλλεται είτε στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ), δήλωση του ενδιαφερόμενου με την οποία γνωστοποιεί την λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής, σύμφωνα με το Παράρτημα II της παρούσας. Όταν τεθεί σε εφαρμογή η λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των κολυμβητικών δεξαμενών, η υποβολή της γνωστοποίησης γίνεται αποκλειστικά μέσω αυτού.

2. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής.

3. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της γνωστοποίησης η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού ή το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) χορηγεί στον ενδιαφερόμενο αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης. Το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης συνίσταται σε φωτοαντίγραφο της υποβληθείσας γνωστοποίησης στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της γνωστοποίησης και ο μοναδικός αριθμός αυτής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

4. Κατά την διάρκεια λειτουργίας, ο φορέας οφείλει να τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, τον οποίο οφείλει να επιδεικνύει όταν του ζητείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Ο φάκελος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης του παραρτήματος II της παρούσας,

β) Βεβαίωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους TEE ή πτυχιούχου μηχανικού μέλους της ΕΕΤΕΜ σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα ότι η κολυμβητική δεξαμενή είναι κατασκευασμένη κατά τρόπο άρτιο και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικής επάρκειας.

γ) Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους TEE ή πτυχιούχου μηχανικού μέλους της ΕΕΤΕΜ ότι η κολυμβητική δεξαμενή πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.3766/2009.

δ) Άδεια δόμησης ή βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας διατήρησης του χώρου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010 ή του ν. 4178/2013, ή βεβαίωση υπαγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν.4014/2011.

ε) Σχεδιάγραμμα υπογεγραμμένο από διπλωματούχο μηχανικό μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (TEE), σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα.

στ) Τεχνική Έκθεση Διπλωματούχου Μηχανικού μέλους TEE, σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα, στην οποία θα περιλαμβάνονται αποκλειστικά τα παρακάτω στοιχεία:
– προέλευση νερού τροφοδοσίας,
– χωρητικότητα δεξαμενής, οριζόντιες διαστάσεις και βάθη αυτής,
– ρυθμός ανακυκλοφορίας ύδατος,
– φίλτρα (επιφάνεια διήθησης σε m2, διηθητική ικανότητα, αριθμός), αντλίες ανακυκλοφορίας τύπος, ιπποδύναμη, παροχή), εκκένωσης (αποχετευτική ικανότητα), αύλακες υπερχείλισης, σήμανση βάθους,
– περιγραφή του τρόπου διάθεσης υγρών αποβλήτων,
– απολύμανση, (τρόπος απολύμανσης, έλεγχος αλγοειδών, τρόπος ρύθμισης ΡΗ, έλεγχος υπολειμματικού χλωρίου),
– έλεγχος μικροβιολογικής ποιότητας νερού και εργαστηριακές εξετάσεις,
– μέτρα ασφαλείας λουσμένων, σωσίβια, κατάλογος τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης, σήμανση, κλίση πυθμένα, 
– ορισμός Υπευθύνου Ασφαλείας με αναφορά στα καθήκοντα του σχετικά με την εξασφάλιση της παροχής πρώτων  βοηθειών σε λουόμενους κατά τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής,

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα εκμετάλλευσης ότι πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας, σύμφωνα με την Υγειονομική διάταξη Π/443/1973 (Β ́87) όπως τροποποιήθηκε με την Γ4/1150/1976 (Β ́937) και την ΔΥΓ2/80825/2005 (Β ́120) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Σε περίπτωση γνωστοποίησης για περισσότερες κολυμβητικές δεξαμενές στο ίδιο ξενοδοχειακό κατάλυμα, τα ως άνω δικαιολογητικά τηρούνται ξεχωριστά για εκάστη δεξαμενή.

5. Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού διαβιβάζει αμελλητί τη γνωστοποίηση στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες υγείας και τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες δόμησης, που πρέπει να λάβουν γνώση της έναρξης λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής.

6. Ο προβλεπόμενος έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών διενεργείται εκ των υστέρων από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 5
Παράβολο
Για την υποβολή της γνωστοποίησης της παρούσας, καταβάλλεται παράβολο εκατό (100) ευρώ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4442/2016.

Άρθρο 6
Μεταβολή Γνωστοποίησης
1. α) Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί για τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής, ο φορέας υποχρεούται σε προηγουμένη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ η γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής υποβάλλεται με αναφορά στο μοναδικό αριθμό γνωστοποίησης, επιλέγοντας «Μεταβολή» σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II, στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού ή το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II.

β) Σε περίπτωση αλλαγής φορέα δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός φορέας υποχρεούται σε γνωστοποίηση των στοιχείων του νέου φορέα μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Ο νέος φορέας αποδέχεται τη μεταβολή μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας υποχρεούνται να προβούν ο καθένας αυτοτελώς σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή με δήλωση των στοιχείων του νέου φορέα επιλέγοντας «Μεταβολή» στο έντυπο του Παραρτήματος II.
Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού ή το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) χορηγεί στον ενδιαφερόμενο αποδεικτικό της μεταβολής γνωστοποίησης της κολυμβητικής δεξαμενής.

2. Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού στη συνέχεια διαβιβάζει αμελλητί την μεταβολή της γνωστοποίησης στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες υγείας και τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες δόμησης, που πρέπει να λάβουν γνώση της μεταβολής.

3. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, ο φορέας υποβάλλει γνωστοποίηση διακοπής της λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ η μεταβολή γνωστοποίησης υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) σύμφωνα με το Παράρτημα II της παρούσας. Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού ή το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) χορηγεί στον ενδιαφερόμενο αποδεικτικό γνωστοποίησης διακοπής λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής.

4. Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού στη συνέχεια διαβιβάζει αμελλητί τη γνωστοποίηση διακοπής λειτουργίας στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες υγείας και τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες δόμησης, που πρέπει να λάβουν γνώση της διακοπής.

Άρθρο 7
Κυρώσεις
1. Στον φορέα εκμετάλλευσης της κολυμβητικής δεξαμενής για την παράλειψη υποβολής της ως άνω γνωστοποίησης του άρθρου 2 της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

2. Παράλειψη υποβολής της ως άνω μεταβολής γνωστοποίησης του άρθρου 6 της παρούσας, επάγεται επιβολή προστίμου ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.

3. Δήλωση αναληθών στοιχείων ως προς τα στοιχεία Α, Β και Γ της γνωστοποίησης επάγεται επιβολή προστίμου ύψους χιλίων (1.000) ευρώ. Δήλωση αναληθών στοιχείων ως προς τα στοιχεία Δ της γνωστοποίησης επάγεται επιβολή προστίμου ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.
Δήλωση αναληθών στοιχείων ως προς τα στοιχεία του παραρτήματος της γνωστοποίησης επάγεται επιβολή προστίμου ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ.

4. Το πρόστιμο δύναται να προσαυξάνεται ή να μειώνεται ως εξής:
α) Εάν διαπιστώνεται παράβαση καθ’ υποτροπή εντός δύο ετών από τη διαπίστωση της προηγούμενης, το πρόστιμο προσαυξάνεται έως και χίλια ευρώ.
β) Εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και ανταποκρίνεται στη συμμόρφωση, το πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 25%. Εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και συμμορφώνεται εντός πέντε (5) ημερών, το πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 50%, εκτός από την περίπτωση που η παράβαση συνίσταται σε παράλειψη πρώτης γνωστοποίησης, οπότε εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και συμμορφώνεται εντός 5 ημερών, το πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 25%. Ειδικά στην περίπτωση που η παράβαση συνίσταται στη μη υποβολή του απαιτούμενου παραβόλου, εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και συμμορφώνεται εντός πέντε (5) ημερών, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

5. Πριν την επιβολή του προστίμου, καλείται ο φορέας της δραστηριότητας να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, εκδίδεται η απόφαση επιβολής προστίμου και χωρίς τις απόψεις του φορέα.

6. Πέραν των προστίμων που προβλέπονται στις ως άνω 1, 2 και 3 παραγράφους του άρθρου αυτού, εφόσον κατά τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών σε κολυμβητικές δεξαμενές διαπιστωθεί ότι ο φορέας δεν τηρεί στο φάκελο της επιχείρησης τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 της παρούσης δικαιολογητικά, ή έχει παραβιάσει οποιοδήποτε επιμέρους όρο και προϋπόθεση που προβλέπεται για τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής, απαγορεύεται η λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής μέχρι συμμόρφωσης του φορέα με τις διατάξεις του ν. 4070/2012 και του ν. 3766/2009.

7. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της αφαίρεσης άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, νοείται εφεξής η διακοπή λειτουργίας και χρήσης της κολυμβητικής δεξαμενής με τη σφράγισή της.

Τα αναφερόμενα στην παραπάνω ΥΑ Παραρτήματα με τα υποδείγματα

Σχετικά:

Απαλλαγή των δεξαμενών κολύμβησης που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, από τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης