Μη πληρωμή του παραβόλου των 100 ευρώ κατά την υποβολή μηνύσεως

Μη πληρωμή του παραβόλου των 100 ευρώ κατά την υποβολή μηνύσεως

Με τις αλλαγές στα δικαστικά τέλη, τα παράβολα και τα δικαστικά έξοδα (Ν. 4446/2016), που ισχύουν από Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 για υποβολή μήνυσης απαιτείται η πληρωμή 70 € (μέχρι σήμερα 100 €)

Η συγκεκριμένη απόφαση του Στ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, πλην των άλλων θεμάτων της, εξετάζει και την περίπτωση της μη καταβολής του παραβόλου των 100 ευρώ κατά την υποβολή μηνύσεως ή εγκλήσεως και αποφαίνεται ότι η μη πληρωμή του παραβόλου από τον μηνυτή (για τα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα εγκλήματα) είναι χωρίς αντίκρισμα, διότι αν και καθιστά την μήνυση απαράδεκτη, εν τούτοις δεν εμποδίζει τον εισαγγελέα να αξιολογήσει την πληροφορία ως είδηση και να ασκήσει την δέουσα παραδεκτή ποινική δίωξηΑριθμός 1198/2016

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 παρ.4 και 46 του ΚΠΔ, όπως η παρ.4 του πρώτου τούτων προστέθηκε με το άρθρο 34 παρ.1 και 2 του Ν.3346/2005 και αντικ. στη συνέχεια με το άρθρο 69 παρ.1 του Ν.3659/2008 και το δεύτερο αντικ. με το άρθρο 34 παρ.2 του Ν.3346/2005 και το άρθρο 35 παρ.3 του Π.Δ.28-7-1931, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ.3 Β.Δ. 28/30-3-1946, υπόχρεος στην κατάθεση παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού δέκα (10) ευρώ (ήδη αναπροσαρμόσθηκε σε 100 ευρώ με την ΑΥ Οικ.Δικ.ΔΑΔ 12382/23-12-2010) κατά την υποβολή μηνύσεως ή εγκλήσεως είναι ο εγκαλών για τα κατ’ έγκληση διωκόμενα αδικήματα ανεξαρτήτως της ιδιότητας αυτού ως απλού πολίτου ή δημοσίου οργάνου και ο μηνυτής θα πρέπει να σημειωθεί ότι η νομοθετική επιλογή υπέρ του απαραδέκτου της μήνυσης σε περίπτωση μη καταβολής του παραβόλου από τον μηνυτή για τα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα εγκλήματα κρίνεται χωρίς αντίκρισμα, αφού κατ’ ουσίαν το απαράδεκτο της μήνυσης δεν εμποδίζει τον εισαγγελέα να αξιολογήσει την πληροφορία ως είδηση και να ασκήσει την δέουσα ποινική δίωξη, η οποία (ποινική δίωξη) δεν καθίσταται απαράδεκτη εκ του λόγου τούτου (απαραδέκτου της μηνύσεως), όπως αντίθετα συμβαίνει στα κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα (αρ.370 ΚΠΔ)

Δείτε το πλήρες κείμενο της 1198/2016 απόφασης του Στ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου στο dikastis.blogspot.gr