Πληρώνονται τα 534 ευρώ των αναστολών Μαιου 2021

Πληρώνονται τα 534 ευρώ των αναστολών Μαΐου 2021

Αποζημίωση 534 ευρώ των εργαζομένων με αναστολή συμβάσεως εργασίας

 

Ειδικότερα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίθηκε η πληρωμή 80.949.991,50 € σε 202.741 εργαζομένους που ήταν σε αναστολή τον Μάιο 2021

 

Η πληρωμή θα γίνει την Δευτέρα 7 Ιουνίου  2021 στους λογαριασμούς των δικαιούχων εργαζομένων

 

Η πληρωμή αφορά αναλυτικά:

α) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Μάιο 2021 προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους ογδόντα εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων και είκοσι δύο ευρώ (80.783.022 €) για συνολικά 202. 431 πληρωμές δικαιούχων

 
 

β) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού μηνών Σεπτεμβρίου 2020 έως και Φεβρουαρίου 2021 και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους εκατόν εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων, εννιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (166.969,50 €) για συνολικά 310 πληρωμές δικαιούχων