Ποια είναι η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή των μεταφραστών

Ποια είναι η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή των μεταφραστών

ανά σελίδα μετάφρασης και ανά κατηγορία προς μετάφραση εγγράφου

 

Αριθμ. 092.1/ΑΣ 4151 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3903/23.08.2021
Καθορισμός ελάχιστης νόμιμης αμοιβής πιστοποιημένων μεταφραστών

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή ανά σελίδα μετάφρασης και ανά κατηγορία προς μετάφραση εγγράφου, σύμφωνα με την κατάταξη του άρθρου 148 του νόμου 4781/2021, ως ακολούθως:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5,00 € ευρώ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6,00 € ευρώ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10,00 € ευρώ

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11,00 € ευρώ

 

Επί εγγράφων που αποτελούνται από περισσότερες της μίας σελίδας, η μεταφρασμένη σελίδα χρεώνεται ως πλήρης σελίδα εφόσον περιέχει τουλάχιστον διακόσιες εβδομήντα (270) λέξεις.

 
 

Μεταφρασμένο αυτοτελές μονοσέλιδο έγγραφο χρεώνεται ως πλήρης σελίδα εφόσον περιέχει άνω των εκατό (100) λέξεων και ως μισή σελίδα εφόσον περιέχει εκατό (100) λέξεις ή λιγότερες.

 

Σχετικά: Ποια έγγραφα θεωρούνται ότι είναι νόμιμα μεταφρασμένα. Ποια όργανα και υπηρεσίες μπορούν να μεταφράζουν νόμιμα δημόσια, ιδιωτικά έγγραφα και άλλα κείμενα