Ποιοι έχουν δικαίωμα ηλεκτρονικής πρόσβασης και έρευνας στα κτηματολογικά στοιχεία

Ποιοι έχουν δικαίωμα ηλεκτρονικής πρόσβασης και έρευνας στα κτηματολογικά στοιχεία

μέσω διαδικτυακής εφαρμογής του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο

 

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες παρέχονται μέσω του gov.gr στους πολίτες σχετικά με το Κτηματολόγιο

Πρόκειται για τη δυνατότητα εξ αποστάσεως ελέγχου σε ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου το Κτηματολόγιο λειτουργεί (ktimatologio.gov.gr) και την αναβάθμιση της πλατφόρμας «Θέαση» του Κτηματολογίου (maps.gov.gr).

Ο εξ αποστάσεως έλεγχος είναι διαθέσιμος και αφορά περίπου στο 1/3 των δικαιωμάτων επί ακινήτων στην επικράτεια.

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχου οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, χωρίς να είναι αναγκαία η μετάβαση στο Κτηματολογικό Γραφείο του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Η έρευνα γίνεται χωρίς την καταβολή αντιτίμου.

Επιπλέον, εξασφαλίζεται η διαβαθμισμένη πρόσβαση στα στοιχεία του Κτηματολογίου σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες (οι οποίες θα ταυτοποιούνται με κωδικούς από τους επαγγελματικούς/επιστημονικούς τους συλλόγους και τα επιμελητήρια), ώστε να διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών.

Ειδικότερα:

  • Οι δικηγόροι διατηρούν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις εγγραφές του Κτηματολογίου, στο σύνολο της επικράτειας.
  • Οι δικαστικοί επιμελητές έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις εγγραφές του Κτηματολογίου για τα ακίνητα εντός της περιφέρειας που ασκούν τα καθήκοντά τους και ενόψει αναγκαστικής εκτέλεσης.
  • Οι συμβολαιογράφοι έχουν πρόσβαση στις εγγραφές και τα στοιχεία που σχετίζονται με δικαιώματα κυριότητας και δουλείας, καθώς και στην απεικόνιση του ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα.
  • Οι μηχανικοί έχουν πρόσβαση, κατόπιν αναζήτησης του ακινήτου μέσω του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του, στις εγγραφές και τα στοιχεία που σχετίζονται με δικαιώματα κυριότητας και δουλείας, στη χωρική βάση και τα τοπογραφικά διαγράμματα καθώς και στην εισήγηση της Υπηρεσίας επί των αιτήσεων και των γεωμετρικών μεταβολών.
  • Τέλος, κάθε πολίτης ή νομικό πρόσωπο έχει πρόσβαση στις εγγραφές που αφορούν στα ακίνητά του με χρήση κωδικών Taxisnet.

 

Η πλατφόρμα «Θέαση» που μέχρι στιγμής παρείχε δωρεάν περιήγηση σε χαρτογραφικό υλικό όλης της χώρας αναβαθμίζεται και μεταφέρεται στο maps.gov.gr

 
 

Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν για όλους, χωρίς διαβαθμισμένη πρόσβαση, μέσω ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος πλοήγησης, ενώ είναι πλέον προσβάσιμη και από κινητά. Η νέα πλατφόρμα έχει εμπλουτιστεί με τα δεδομένα των γεωτεμαχίων του Κτηματολογίου. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να βλέπει στον χάρτη τόσο τα όρια κάθε οικοπέδου, όσο και τον ΚΑΕΚ που αυτό φέρει. Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας, θα διατίθενται ελεύθερα διάφορα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην αγορά ακινήτων και την πορεία της κτηματογράφησης
Ο εξ αποστάσεως έλεγχος κτηματολογικών στοιχείων είναι διαθέσιμος

https://ktimatologio.gov.gr/

 

Αριθμ. 11206 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1539/15.04.2021
Καθορισμός του τρόπου πιλοτικής λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, των όρων και των δικαιούμενων προσώπων για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και έρευνας στα κτηματολογικά στοιχεία κατά την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2664/1998.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός κτηματολογικών στοιχείων για τα οποία ασκείται το δικαίωμα πρόσβασης και έρευνας

Τα κτηματολογικά στοιχεία κατά την έννοια του άρθρου 21 του ν. 2664/1998, για τα οποία ασκείται το δικαίωμα πρόσβασης και έρευνας, όπως ρυθμίζεται στα επόμενα άρθρα, είναι τα περιεχόμενα στην περιγραφική και χωρική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου στοιχεία ακινήτων, εγγραπτέων δικαιωμάτων και δικαιούχων, κυριότητας και διαχείρισης του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 10887/2007 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β’ 416) και την παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018, η δε τήρησή τους διέπεται από την αρχή της δημοσιότητας κατά το άρθρο 2 του ν. 2664/1998. Η ρύθμιση αφορά και στα αντίστοιχα αρχεία τίτλων και διαγραμμάτων, το αρχείο κτηματογράφησης, καθώς και κάθε άλλο αρχείο που συγκροτείται και τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου με σχετικό περιεχόμενο.

Άρθρο 2
Πρόσωπα δικαιούμενα για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και έρευνας στα κτηματολογικά στοιχεία

1. Κάθε (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο, που έχει καταχωριστεί στα κτηματολογικά βιβλία ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώματος, έχει δικαίωμα πρόσβασης στις κτηματολογικές εγγραφές που το αφορούν και περιέχονται στην περιγραφική και χωρική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου και τα αντίστοιχα αρχεία του άρθρου 1.

2. Οι δικηγόροι, για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, έχουν δικαίωμα πρόσβασης και έρευνας στις κτηματολογικές εγγραφές και τα κτηματολογικά στοιχεία που αφορούν σε όλα τα εγγραπτέα δικαιώματα και τους εγγραπτέους περιορισμούς της εξουσίας διάθεσης τέτοιων δικαιωμάτων που έχουν συσταθεί και καταχωριστεί στα κτηματολογικά βιβλία, στην απεικόνιση του ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα, καθώς και στα αντίστοιχα αρχεία του άρθρου 1.

3. Οι δικαστικοί επιμελητές, για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, έχουν δικαίωμα πρόσβασης και έρευνας στις κτηματολογικές εγγραφές και τα κτηματολογικά στοιχεία που αφορούν σε όλα τα εγγραπτέα δικαιώματα και τους εγγραπτέους περιορισμούς της εξουσίας διάθεσης τέτοιων δικαιωμάτων που έχουν συσταθεί και καταχωριστεί στα κτηματολογικά βιβλία, στην απεικόνιση του ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα, καθώς και στα αντίστοιχα αρχεία του άρθρου 1, για τα ακίνητα της περιφέρειας που ασκούν τα καθήκοντά τους, ενόψει επίσπευσης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

4. Οι συμβολαιογράφοι, για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις κτηματολογικές εγγραφές και στοιχεία που αφορούν στο δικαίωμα της κυριότητας και δουλείας, στην απεικόνιση του ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα, καθώς και τα αντίστοιχα αρχεία του άρθρου 1.

5. Οι μηχανικοί, για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, όταν πρόκειται: α) για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και έρευνας που προσαρτώνται κατά την κείμενη νομοθεσία σε εγγραπτέες πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών πράξεων, και για την επεξεργασία των συνυποβαλλόμενων κτηματογραφικών διαγραμμάτων επί αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων που επιφέρουν γεωμετρικές μεταβολές ή αιτήσεων για τη διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών με αντίστοιχες μεταβολές κατά τις διατάξεις του ν. 2664/1998 κατά τις διατάξεις του ν. 4409/2016 (Α’ 136) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 40, καθώς και της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2216), που εξεδόθη κατά την ίδια εξουσιοδοτική διάταξη, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/4721266/6888/19.7.2018 ίδια απόφαση (Β’ 3017), και β) για την έκδοση οικοδομικών αδειών, έχουν δικαίωμα πρόσβασης και έρευνας μέσω του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) στις κτηματολογικές εγγραφές και στοιχεία που αφορούν στο δικαίωμα της κυριότητας και δουλείας, καθώς και στη χωρική βάση, στα αντίστοιχα αρχεία του άρθρου 1 και στα τοπογραφικά διαγράμματα, σκαριφήματα και στην εισήγηση της Υπηρεσίας επί των αιτήσεων των γεωμετρικών μεταβολών.

6. Κάθε τρίτος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει δικαίωμα περιορισμένης πρόσβασης μόνον στα κτηματολογικά διαγράμματα και στην απεικόνιση των κτηματογραφημένων ακινήτων κατά τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου που αυτά φέρουν.

Άρθρο 3
Επιτόπια έρευνα

Η επιτόπια έρευνα στα κτηματολογικά στοιχεία κατά τον ορισμό του άρθρου 1, καθώς και στα αντίστοιχα αρχεία, που τηρούν τα Κτηματολογικά Γραφεία, είτε πρόκειται για Υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν μεταβατικά ως Κτηματολογικά Γραφεία κατά το άρθρο 23 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4277/2014 (Α’ 156), είτε για Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα αρμοδιότητας του Φορέα κατά τον ν. 4512/2018 (Α’ 5), από τα δικαιούμενα πρόσωπα και υπό τους ίδιους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται στις παρ. 2 έως 5 του άρθρου 1, διενεργείται δωρεάν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών που διατίθενται για το σκοπό αυτό, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην υπ’ αρ. 549/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα Υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν μεταβατικά ως Κτηματολογικά Γραφεία (Β’ 2188).

Άρθρο 4
Έρευνα δια ηλεκτρονικής σύνδεσης – Τρόπος – Όροι – Χρηματικό αντάλλαγμα

1. Η ηλεκτρονική έρευνα και πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία του άρθρου 1 και τα αντίστοιχα αρχεία, όταν αυτά τηρούνται ηλεκτρονικά, από τα δικαιούμενα πρόσωπα κατά το άρθρο 2 («Χρήστες»), που έχουν έννομο συμφέρον, επιτυγχάνεται τεχνικά με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ). Όταν ο «Χρήστης» είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2, για την εισαγωγή στη δικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής έρευνας που διαχειρίζεται ο Φορέας, το φυσικό πρόσωπο ή σε περίπτωση που ο «Χρήστης» είναι νομικό πρόσωπο, ο εκπρόσωπος αυτού, αυθεντικοποιείται με την χρήση κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Όταν ο «Χρήστης» είναι πρόσωπο από τα αναφερόμενα στις παρ. 2, 3, και 4 του άρθρου 2 (δικηγόρος, δικαστικός επιμελητής και συμβολαιογράφος), απαιτείται η προηγούμενη έκδοση λογαριασμού από τον «Διαχειριστή», όπως ορίζεται στην υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 απόφαση του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 2681). Όταν ο «Χρήστης» είναι Μηχανικός (παρ. 5 του άρθρου 2), για την εισαγωγή στη δικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής έρευνας ισχύει το άρθρο 1 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2216).

Οι «Διαχειριστές» ταυτοποιούν τα μέλη τους ως «Χρήστες» και ελέγχουν εάν έχουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το δικαίωμα να προβούν σε έρευνα στα κτηματολογικά στοιχεία, διαπιστώνουν την έλλειψη ασυμβίβαστου ή άλλου κωλύματος ή πειθαρχικής κύρωσης και επιτρέπουν στα μέλη τους να συνεχίσει τη διαδικασία σύνδεσης. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας τελούν υπό τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και των διατάξεων του ν. 4624/2019.

2. Η ηλεκτρονική υπηρεσία της έρευνας υποστηρίζεται τεχνικά από το Φορέα, παρέχεται κάθε ημερολογιακή ημέρα και είναι 24ωρης λειτουργίας. Ο Φορέας:
α) μεριμνά για την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που εξασφαλίζεται από το σχεδιασμό της κατάλληλης πληροφοριακής αρχιτεκτονικής και δομής, ώστε να εξυπηρετείται απρόσκοπτα η ταχύτατη απόκριση των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών, σύμφωνα με την αρχή της ασφάλειας των πληροφοριών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο του παρόντος
β) λαμβάνει μέτρα και εκτελεί ενέργειες για την πρόληψη τεχνικών δυσχερειών,
γ) παρακολουθεί την υπηρεσία και εφαρμόζει ενδεχόμενα αναγκαίες προληπτικές ή/και διορθωτικές ενέργειες, όταν αυτό απαιτείται,
δ) λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης (help desk) για την τεχνική στήριξη των «Διαχειριστών» κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Ο Φορέας οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας να συντάξει και να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του «Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Εφαρμογής για την Ηλεκτρονική Έρευνα».

4. Η αναζήτηση γίνεται από το σύνολο των κτηματογραφημένων περιοχών της χώρας, όπου έχουν περαιωθεί οι εργασίες κτηματογράφησης και έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου. Η αναζήτηση ενεργοποιείται, ενδεικτικά, είτε με την εισαγωγή στοιχείων του ακινήτου για το οποίο διενεργείται η αναζήτηση, όπως ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, η ακριβής διεύθυνση, είτε με την εισαγωγή στοιχείων που αφορούν το δικαιούχο του εγγραπτέου δικαιώματος ή με άλλο πρόσφορο τρόπο και κριτήρια σύνθετης αναζήτησης, όπως παρέχονται στην εφαρμογή.

5. Η ηλεκτρονική σύνδεση και έρευνα διενεργείται άνευ οιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος.

6. Για τις προσβάσεις που εκτελούνται από τα δικαιούμενα κατά τα αναφερόμενα πρόσωπα, με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, τηρείται από το Φορέα ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.

7. Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους εισαγωγή και αναζήτηση στην κτηματολογική βάση δεδομένων από τη δικτυακή εφαρμογή του Φορέα διέπεται από την αρχή της ασφάλειας των πληροφοριών που, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τα διεθνώς ισχύοντα τεχνικά πρότυπα, ορίζεται ως η διαφύλαξη των ακόλουθων τεχνικών ιδιοτήτων-απαιτήσεων: α) της ακεραιότητας, ακρίβειας και πληρότητας της πληροφορίας, όπως και των μεθόδων επεξεργασίας της, β) της ελεγχόμενης προσβασιμότητας και γ) της διαθεσιμότητας της πληροφορίας μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες και πρόσωπα δικαιούμενα ηλεκτρονικής σύνδεσης κατά τους όρους της παρούσας απόφασης.

8. Η υπηρεσία της ηλεκτρονικής πρόσβασης και έρευνας εποπτεύεται από το Φορέα και, σε περίπτωση που ανακύπτει οιαδήποτε απόκλιση, τεχνική ή λειτουργική, διακόπτεται και επαναλειτουργεί μετά την άρση της.

9. Οι «Διαχειριστές» της παρ. 1 του παρόντος οργανώνουν και εξασφαλίζουν τη λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης (help desk) για την τεχνική στήριξη των μελών τους που είναι χρήστες της εφαρμογής.

10. Ο Φορέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικά πρόσφορο μέτρο για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαχείρισης της ηλεκτρονικής εφαρμογής σύνδεσης και έρευνας στην κτηματολογική βάση δεδομένων, χωρίς να επιφέρει περιορισμό στην άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδέχεται αιτήματα ηλεκτρονικής πρόσβασης, όταν ασκούνται κατά τρόπο καταχρηστικό.

11. Τα παραγόμενα αρχεία των αποσπασμάτων κτηματολογικής βάσης (περιγραφικής και χωρικής) για την εξυπηρέτηση των αναγκών πρόσβασης και έρευνας κατά τα προηγούμενα άρθρα της παρούσας απόφασης, δεν επέχουν θέση πιστοποιητικού για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση, ούτε αποτελούν τίτλους των εγγεγραμμένων δικαιωμάτων και δεν δημιουργούν τεκμήριο γι’αυτά.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η κατά τις παραπάνω παραγράφους διαδικτυακή εφαρμογή του Φορέα για ηλεκτρονική έρευνα και πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία τίθεται σε πιλοτική λειτουργία από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως