Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών που διαμένουν στο εξωτερικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ, 4/6/2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.141886/14339
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 34

Θέµα: Παροχή οδηγιών σχετικά µε τη διαδικασία πολιτογράφησης οµογενών αλλοδαπών οι οποίοι διαµένουν στο εξωτερικό – Άρθρο 10 του Ν.3284/2004

Σχετ.: Η υπ’ αρ. 2/2014 εγκύκλιος του Υπ. Εξωτερικών µε Α.Π.Φ.01/20/ΑΣ 440/14952/2- 4-2014 «Προξενικές πράξεις και ενέργειες για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας»

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, κρίνεται απαραίτητη η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για τη διαδικασία πολιτογράφησης οµογενών αλλοδαπών που διαµένουν µόνιµα στο εξωτερικό, βάσει του άρθρου 10 του Ν.3284/2004:

«1. Η αίτηση πολιτογράφησης οµογενών που διαµένουν στο εξωτερικό υποβάλλεται στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας τους, ο οποίος τη διαβιβάζει στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης µε έκθεσή του, στην οποία περιλαµβάνονται απαραιτήτως στοιχεία που τεκµηριώνουν την ιδιότητα του αιτούντος ως οµογενούς.

Μαζί µε την αίτηση υποβάλλονται και τα εξής:

α. Δήλωση πολιτογράφησης, η οποία γίνεται ενώπιον του Προξένου, παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως µαρτύρων.

β. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.

γ. Πιστοποιητικό γέννησης ή, σε περίπτωση ανυπαρξίας τούτου, πιστοποιητικό βάπτισης και δ. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου των αλλοδαπών αρχών.

2. Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από εξέταση των στοιχείων του φακέλου του οµογενούς και τη γνώµη του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης για θέµατα που αφορούν τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια, εισηγείται στον Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης την αποδοχή ή µη του αιτήµατος για πολιτογράφηση.

Οι αρµόδιες αστυνοµικές αρχές του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη υποχρεούνται να διατυπώσουν την παραπάνω γνώµη για θέµατα που αφορούν στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας µέσα σε προθεσµία τεσσάρων µηνών. Η παράλειψη των αρµόδιων αστυνοµικών αρχών να αποστείλουν εγκαίρως γνώµη δεν κωλύει την έκδοση της απόφασης του Υπουργού.

3.Οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9 εφαρµόζονται και για την πολιτογράφηση του παρόντος άρθρου».

Α. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3284/2004

Στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 10 του Ν.3284/2004 υπάγονται οι οµογενείς αλλοδαποί, κάτοικοι εξωτερικού, που επιθυµούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια µε τη διαδικασία της πολιτογράφησης. Κατά συνέπεια, θεµελιώδες γνώρισµα των δικαιούχων της εν λόγω κατηγορίας είναι η αδιαµφισβήτητη εθνική τους καταγωγή (ως τυπική προϋπόθεση) σε συνάρτηση και µε τη διαπίστωση της εθνικής τους συνείδησης (ουσιαστική προϋπόθεση), χαρακτηριστικά τα οποία εξακριβώνονται σωρευτικά από τις οικείες προξενικές αρχές, σε δύο διακριτά στάδια.

Ειδικότερα, στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας εξέτασης κάθε αίτησης πολιτογράφησης, είναι απαραίτητη η τεκµηρίωση της εθνικής καταγωγής του αιτούντος από την αρµόδια υπηρεσία της προξενικής αρχής, συναξιολογώντας τα στοιχεία των εγγραφών ανιόντων (ακόµα και σε παλαιά και µη ισχύοντα δηµοτολόγια), της ιστορικής διαδροµής της οικογένειάς του, των προξενικών εγγραφών, της κτήσης ελληνικής ιθαγένειας συγγενικών του (εξ αίµατος) προσώπων και των προξενικών διαβατηρίων ή αντίστοιχα τύπου Ο.Τ.Α. κ.λπ.

Στη συνέχεια, ο Έλληνας πρόξενος καλεί τον ενδιαφερόµενο σε συνέντευξη προκειµένου να εξετάσει αν διαθέτει ελληνική συνείδηση, συνεκτιµώντας όλα τα προσκοµισθέντα στοιχεία.

Β. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης οµογενών που διαµένουν στο εξωτερικό, απαιτούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν.3284/2004 τα εξής:

Β.1.Δήλωση πολιτογράφησης

Η δήλωση πολιτογράφησης που συνυποβάλλεται µε την αίτηση πολιτογράφησης, συντάσσεται µε την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόµενου οµογενούς ενώπιον του Προξένου ή εξουσιοδοτηµένου από τον Πρόξενο υπαλλήλου της αρµόδιας προξενικής αρχής, παρουσία δύο ελλήνων πολιτών ως µαρτύρων, των οποίων τα ονοµατεπωνυµικά στοιχεία, καθώς και ο αριθµός του Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή του ελληνικού διαβατηρίου τους, πρέπει να αναγράφονται στη δήλωση πολιτογράφησης. Hς αρµόδια προξενική αρχή νοείται εκείνη στην περιφέρεια της οποίας ο ενδιαφερόµενος είναι µόνιµος κάτοικος.

Σηµειώνεται ότι ως µάρτυρες µπορούν να παραστούν στη δήλωση και υπάλληλοι της προξενικής αρχής. Η δήλωση πολιτογράφησης φέρει στρογγυλή σφραγίδα του οικείου προξενείου και ηµεροµηνία σύνταξης και καταχωρείται στο ειδικό βιβλίο δηλώσεων πολιτογράφησης. Υπογραµµίζεται ότι στη Διεύθυνσή µας πρέπει να αποστέλλεται η πρωτότυπη δήλωση, το δε αντίγραφο αυτής παραµένει στο αρχείο της υπηρεσίας σας.

ια διευκόλυνση των υπηρεσιών σας, στο παράρτηµα της παρούσας εγκυκλίου παρατίθενται σχετικά υποδείγµατα.

Β.2.Αίτηση πολιτογράφησης

Η αίτηση πολιτογράφησης υποβάλλεται στην αρµόδια (βάσει του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόµενου) προξενική αρχή, θεωρείται αποδεκτή όταν συµπληρώνεται µε Ελληνικούς χαρακτήρες και φέρει πρόσφατη έγχρωµη φωτογραφία επί της οποίας τίθεται σφραγίδα της προξενικής αρχής.

Υπογραµµίζεται ότι, κατά τη συµπλήρωση του εντύπου της αίτησης, τα αναγραφόµενα ονοµατεπωνυµικά στοιχεία του αιτούντος, θα πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη συµφωνία µε τα στοιχεία που αναγράφονται στις µεταφράσεις των λοιπών δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδεικνύεται ως προς τη συµπλήρωση όλων των στοιχείων περί της εθνικής καταγωγής του αιτούντος, καθώς αυτά αποτελούν τα πλέον κρίσιµα σηµεία του εντύπου της αίτησης πολιτογράφησης.

Β.3. Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο

Για την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης απαιτείται η προσκόµιση από τον ενδιαφερόµενο αντιγράφου ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται αντίγραφο µόνο των σελίδων εκείνων που περιλαµβάνουν τα ατοµικά στοιχεία του αιτούντος ενώ διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται µετάφραση του διαβατηρίου, εφόσον τα προαναφερόµενα στοιχεία αναγράφονται (και) µε λατινικούς χαρακτήρες.

Υπογραµµίζεται ότι αποτελεί σύννοµη πρακτική (σχετ. 381/2002 νωµοδότηση ΝΣΚ), η οποία εξυπηρετεί το στόχο της διευκόλυνσης των ενδιαφερόµενων, καθώς και της απλούστευσης των διαδικασιών, το να τίθεται επί του αντιγράφου διαβατηρίου, επικύρωση µε την οποία θα επιβεβαιώνεται από την προξενική αρχή ότι πρόκειται για γνήσιο αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, το οποίο ο ενδιαφερόµενος οφείλει να κατέχει και να επιδεικνύει για το σκοπό αυτό κατά την προσέλευσή του στην υπηρεσία σας.

Β.4. Πιστοποιητικό γέννησης

Η απόφαση πολιτογράφησης εκδίδεται βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στη µετάφραση που συνοδεύει το πιστοποιητικό γέννησης. ια το λόγο αυτό απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού γέννησης ή άλλου ισοδύναµου πιστοποιητικού του ληξιαρχικού γεγονότος της γέννησης του ενδιαφερόµενου όπως προβλέπεται από τη νοµοθεσία της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας προσκόµισης πιστοποιητικού γέννησης που αποδεικνύεται από έγγραφο της αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, υφίσταται η δυνατότητα υποβολής πρωτότυπου πιστοποιητικού βάπτισης, ενώ για την περίπτωση ενδιαφερόµενου που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση σχετικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης του, µε µέριµνα της οικείας προξενικής αρχής.

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το Ν.3712/2008, αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα µεταφράζονται εφόσον φέρουν την επισηµείωση της Σύµβασης της Χάγης (Αpostille), όταν προέρχονται από αρχή χώρας συµβεβληµένης µε τη σύµβαση αυτή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν επικύρωση από την οικεία ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης του εγγράφου, η οποία θέτει τη σχετική σφραγίδα βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής του αρµοδίου οργάνου του Υπ. Εξωτερικών της χώρας έκδοσης, επί του πρωτοτύπου εγγράφου, όπου έχει ήδη τεθεί η σφραγίδα του αρµόδιου προς έκδοση οργάνου.ια έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την προσχώρηση τους στη Σύµβαση της Χάγης και για όσο διάστηµα δεν έχουν αρθεί οι αντιρρήσεις αυτές, η επικύρωση γίνεται µόνον από την οικεία ελληνική προξενική αρχή.

Για τη µετέπειτα διευκόλυνση των υπηρεσιών δηµοτολόγησης καθώς και για την αποφυγή άσκοπης καθυστέρησης και επιβάρυνσης των ενδιαφεροµένων, θα πρέπει να δίνεται από πλευράς τους ιδιαίτερη προσοχή, στον τρόπο απόδοσης των στοιχείων τους ενώ συνίσταται στη µετάφραση ιδίως του πιστοποιητικού γέννησης να αναγράφονται τα ονοµατεπωνυµικά στοιχεία του αιτούντος και των γονέων του, µε πεζά (και όχι κεφαλαία γράµµατα) και να τονίζονται.

Β.5.Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου

Για την υποβολή αιτήµατος πολιτογράφησης απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού ποινικού µητρώου, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο θα πρέπει να αποτυπώνεται η συνολική ποινική κατάσταση του αιτούντος. Το πιστοποιητικό ποινικού µητρώου εκδίδεται από την αρµόδια αρχή µε µέριµνα του ενδιαφεροµένου και προσκοµίζεται από τον ίδιο, νοµίµως επικυρωµένο και επίσηµα µεταφρασµένο.

Αναφορικά µε τις µεταφράσεις που απαιτείται να συνοδεύουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά (εκτός του διαβατηρίου) και λαµβάνοντας υπόψη διάφορα ενδεχόµενα (π.χ. γεωγραφική εγγύτητα προξενικής αρχής µε την Ελλάδα, παροχή υποστήριξης από πληρεξούσιο δικηγόρο, κ.λπ.), υπογραµµίζεται ότι σύµφωνα και µε την ανωτέρω σχετική υπ’ αρ. 2/2014 εγκύκλιο του Υπ. Εξωτερικών, γίνονται εξίσου αποδεκτές µεταφράσεις οι οποίες πραγµατοποιούνται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπ. Εξωτερικών ή από εξουσιοδοτηµένο µόνιµο δηµόσιο υπάλληλο της οικείας προξενικής αρχής ή από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος θα πρέπει να είναι µέλος οποιουδήποτε Δικηγορικού Συλλόγου της Ελλάδας και να υπογράφει ως «ο µεταφράσας» δικηγόρος ή από πτυχιούχο µεταφραστή του τµήµατος Ξένων λωσσών, Μετάφρασης και Διερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου και όχι από µεταφραστές αλλοδαπών αρχών ή ιδιωτικών γραφείων. Επισηµαίνεται ότι η µετάφραση θα πρέπει να περιλαµβάνει και το σύνολο των επικυρώσεων που υπάρχουν στο ξενόγλωσσο έγγραφο.

. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

.1.Έκθεση προξένου

Η έκθεση προξένου η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.3284/2004, συµπεριλαµβάνεται στα έγγραφα που διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών και αποτελεί το σηµαντικότερο στοιχείο στο οποίο βασίζεται η κρίση επί του αιτήµατος πολιτογράφησης του ενδιαφερόµενου, ιδίως για τη διαπίστωση της ύπαρξης εθνικής συνείδησης και για το λόγο αυτό πρέπει να είναι αναλυτική.

Ο πρόξενος εφόσον έχει πιστοποιηθεί η ελληνική καταγωγή του αιτούντος, γνωµοδοτεί για τη συνδροµή των ουσιαστικών προϋποθέσεων στο πρόσωπο του αιτούντος τεκµηριώνοντας την οµογενειακή του ιδιότητα, αφού συνεκτιµήσει τις γνώσεις αυτού σε σηµαντικές θεµατικές ενότητες που αφορούν στην Ελλάδα και το επίπεδο της διαµορφωθείσας εθνικής συνείδησης, διαπιστώνοντας µε αυτόν τον τρόπο το γνήσιο ενδιαφέρον αυτού για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.

Πιο συγκεκριµένα, θα είναι χρήσιµο η έκθεση να κινείται στους ακόλουθους άξονες:

I.Στοιχεία για τους προγόνους του ενδιαφερόµενου (τόπος καταγωγής τους, τυχόν εγγραφή τους σε Δήµο της Ελλάδας, χρόνος αναχώρησής τους από τον τόπο καταγωγής τους κ.ο.κ.)

II. Η εγγραφή του αιτούντος ή προγόνων του στα οικεία προξενικά µητρώα

III. Ο βαθµός γνώσης της ελληνικής γλώσσας (συναξιολογείται η προσκόµιση βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών παρακολούθησης µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας)

IV. Η επαφή του µε την Ελλάδα και η αντίληψη που έχει για τη σύγχρονη πραγµατικότητα της χώρας, την ελληνική ιστορία, τον ελληνικό πολιτισµό κ.λπ. καθώς και η συµµετοχή του σε εκδηλώσεις γενικού εθνικού ενδιαφέροντος (συναξιολογείται η προσκόµιση βεβαιώσεων ιδιότητας µέλους συλλόγων, οργανώσεων ή φορέων ελληνικού χαρακτήρα και ενδιαφέροντος). Αυτά, προτείνεται να ακολουθούν την κάτωθι ενδεικτική δοµή (στο πλαίσιο µιας δοµηµένης συνέντευξης):

IV.α. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. Η ύπαρξη βασικών γνώσεων του αιτούντος σχετικά µε την γεωγραφική θέση της χώρας, τα σύνορά της, τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά της, τα σχετικά µε αυτήν δηµογραφικά στοιχεία κ.α.

IV.β. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διαπιστώνεται η ύπαρξη βασικών γνώσεων του αιτούντος σχετικά µε σηµαντικά γεγονότα και πρόσωπα της ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού. Αναφέρονται ενδεικτικά η ιστορική διαδροµή της χώρας, σηµαντικές προσωπικότητες αυτής, τόποι µε βαρύνουσα σηµασία, η δηµιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους, σηµαντικές εθνικές και θρησκευτικές εορτές κ.α.

IV.γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ. Διαπιστώνεται η ύπαρξη βασικών γνώσεων του αιτούντος σχετικά µε τα έθιµα και τα σύγχρονα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ελλάδα.

IV.δ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Διαπιστώνεται η ύπαρξη βασικών γνώσεων του αιτούντος σχετικά µε τους θεσµούς και τις θεµελιώδεις αρχές του πολιτεύµατος. Αναφέρονται ενδεικτικά το πολίτευµα της Χώρας, τα όργανα άσκησης της κρατικής εξουσίας, τα πολιτικά κόµµατα και τα εθνικά σύµβολα.

V.Η ελληνική εθνική του συνείδηση, η οποία αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης βαρύτητας, για τη διαµόρφωση της τελικής κρίσης του συντάκτη της έκθεσης.

Οι απαντήσεις του αιτούντος στις επιλεγόµενες από την οικεία προξενική αρχή ερωτήσεις αξιολογούνται βάσει κλίµακας (Α: ΑΡΙΣΤΑ Β: ΕΠΑΡΚΗΣ : ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ) και συνεκτιµώνται από τον συντάκτη της έκθεσης, ως προς την εισήγηση αποδοχής ή απόρριψης του αιτήµατος πολιτογράφησης του αιτούντος.

Προκειµένου να αποφευχθούν προβλήµατα και δυσκολίες ερµηνείας του περιεχοµένου ορισµένων προξενικών εκθέσεων, δεν προβλέπεται πλέον η δυνατότητα εισήγησης αποδοχής ή απόρριψης αιτήµατος µε ταυτόχρονη διατύπωση επιφυλάξεων. Σε περίπτωση που θα εντοπίζονται ελλείψεις, ασάφειες ή αντιφάσεις σε εκθέσεις προξένων, ιδίως σε όσες περιλαµβάνουν εισήγηση αποδοχής του αιτήµατος πολιτογράφησης, η υπηρεσία µας διατηρεί τη δυνατότητα να προβαίνει αιτιολογηµένως στην αναποµπή αυτής προς την οικεία προξενική αρχή, προκειµένου να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο της έκθεσης µε παρατηρήσεις θα αποστέλλεται απευθείας από τη Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών προς την αρχή που φέρει την αρµοδιότητα σύνταξης και υπογραφής της έκθεσης, µε παράλληλη κοινοποίησή της στην αρµόδια Πρεσβεία ή ραφείο Συνδέσµου. Εννοείται ότι οι συµπληρωµατικές διευκρινίσεις θα ενσωµατώνονται στο σώµα της έκθεσης, της οποίας θα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος.

. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Μετά το σχηµατισµό του φακέλου πολιτογράφησης και τη διαβίβασή του προς την υπηρεσία µας, και εφόσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος λόγοι δηµόσιας τάξης ή ασφάλειας (άρ.10§2, Ν.3284/2004 όπως τροποποιήθηκε µε το άρ.142, Ν.4251/2014), προωθείται η έκδοση και δηµοσίευση περίληψης της απόφασης πολιτογράφησης σε Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) (άρ.8§1, Ν.3284/2004 όπως τροποποιήθηκε µε το άρ.6, Ν.3838/2010). Υπογραµµίζεται στο σηµείο αυτό ότι, οι απορριπτικές αποφάσεις δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και η ενηµέρωση προς τον ενδιαφερόµενο γίνεται µε µέριµνα της οικείας προξενικής αρχής σε συνέχεια εγγράφου της υπηρεσίας µας, το οποίο αναφέρει την αρνητική έκβαση της αίτησης πολιτογράφησης.

.1.Διενέργεια ορκωµοσίας

Μετά τη δηµοσίευση της περίληψης, αποστέλλεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από την υπηρεσία µας, έγγραφο µε το οποίο καλείται η οικεία προξενική αρχή να µεριµνήσει για τη διενέργεια της τελετής ορκωµοσίας. Σας υπενθυµίζουµε, ότι σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.3284/2004, η απόφαση πολιτογράφησης ανακαλείται, αν ο όρκος δεν δοθεί µέσα σε ετήσια προθεσµία από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης. Συνεπώς πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο ενδιαφερόµενος θα ενηµερώνεται µε κάθε πρόσφορο µέσο για την έγκαιρη πρόσκλησή του σε ορκωµοσία.

Κατόπιν της τελετής ορκωµοσίας, συντάσσεται σχετικό πρακτικό, συνοδευόµενο από ατοµική δήλωση (βλ. σχετικό υπόδειγµα στο παράρτηµα της εγκυκλίου) αναφορικά µε το Δήµο της χώρας όπου επιθυµεί να εγγραφεί τόσο ο ενδιαφερόµενος όσο και τα τυχόν ανήλικα τέκνα του, τα οποία αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια αυτοδικαίως, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 11 του Ν.3284/2004.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να συµπεριληφθούν στη διαβιβαζόµενη προς την υπηρεσία µας αλληλογραφία:

-πιστοποιητικά γέννησης των ανήλικων τέκνων επικυρωµένα και µεταφρασµένα κατά τα προβλεπόµενα ή εάν πρόκειται για τέκνα γεννηµένα στην Ελλάδα, ληξιαρχικές πράξεις γέννησής τους

-πιστοποιητικό γάµου, επικυρωµένο και µεταφρασµένο κατά τα προβλεπόµενα

-πράξη καθορισµού ηλικίας για κάθε άρρεν µέλος της οικογένειας του ενδιαφεροµένου καθώς και για τον ίδιο.

.2.Απόφαση δηµοτολογικής εγγραφής

Μετά τη λήψη της σχετικής αλληλογραφίας της οικείας προξενικής αρχής προς την υπηρεσία µας, το επόµενο στάδιο της διαδικασίας αφορά στη διαβίβαση της αλληλογραφίας στην οικεία, βάσει χωρικής αρµοδιότητας, Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Δήµο στα δηµοτολόγια του οποίου επιθυµεί να εγγραφεί ο πολιτογραφούµενος.

Οι Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης και ιδίως τα Τµήµατα Ιθαγένειας αυτών, όπου κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να ενηµερώνουν εγκαίρως την υπηρεσία µας για προβλήµατα που τυχόν εντοπίζουν στη διακινούµενη αλληλογραφία, προκειµένου να µεριµνούµε αναλόγως για την επίλυσή τους.

Τα Τµήµατα Δηµοτολογίου των Δήµων της χώρας, προς τα οποία επίσης κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στο γεγονός ότι ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να ενηµερώνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο σχετικά µε τη πρόοδο της υπόθεσής του για το στάδιο της εγγραφής του στα Μητρώα Αρρένων και τα Δηµοτολόγια, ενηµερώνοντας εγγράφως την οικεία προξενική αρχή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε στη συνέχεια να λάβει γνώση και ο ίδιος µε µέριµνα της τελευταίας.

Για διευκόλυνση τόσο του ενδιαφεροµένου όσο και των εµπλεκόµενων υπηρεσιών, συνίσταται να αποστέλλονται αυτεπάγγελτα (µέσω της οικείας προξενικής αρχής) από τις υπηρεσίες δηµοτολογίου των οικείων Ο.Τ.Α., αντίγραφα αρχικών πιστοποιητικών γέννησης και οικογενειακής κατάστασης µαζί µε το έγγραφο ενηµέρωσης για τη δηµοτολογική τακτοποίηση.

Παρακαλούµε για την εφαρµογή της παρούσας εγκυκλίου και της απαρέγκλιτης χρήσης των νέων υποδειγµάτων εντύπων και εγγράφων καθώς και για την επικαιροποίηση των πληροφοριών που παρέχονται µέσω των οικείων ιστοσελίδων των προξενικών σας αρχών, αναφορικά µε την πολιτογράφηση οµογενών που διαµένουν στο εξωτερικό.

Τέλος σας επισηµαίνουµε ότι µπορείτε να υποβάλετε ερωτήµατα, παρατηρήσεις ή προτάσεις περαιτέρω βελτίωσης των διαδικασιών προς την υπηρεσία µας, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ([email protected] ή [email protected]).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Ε. ΣΥΡΙΓΟΣ

τα νέα υποδείγματα των εντύπων και εγγράφων