Πως θα γίνει η αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου

Πως θα γίνει η αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου

Κορονοϊός lockdown. Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου

 

Ρυθμίζεται το θέμα της ωριαίας γραπτής δοκιμασίας του πρώτου τετραμήνου

 

Αριθμ. 3245/Δ2 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 47/13.01.2021
Διαδικασία αξιολόγησης μαθητών Γυμνασίου.

 
 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Ειδικά κατά το σχολικό έτος 2020-2021, εάν για λόγους αντικειμενικούς, δεν καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθεί στο πρώτο τετράμηνο ωριαία γραπτή δοκιμασία που προβλέπεται στην περ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 126/2016, όπως ισχύει, αυτή μεταφέρεται στο δεύτερο τετράμηνο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.