Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου για σκάφη

Αριθμ. 72983/6562/14 – ΦΕΚ B 88 – 19.01.2015

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου, εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες), για την αποκλειστική διάθεση καυσίμων σε σκάφη

Σκοπός
Με τη παρούσα απόφαση καθορίζονται, οι όροι οι προϋποθέσεις καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για την ίδρυση εντός της λιμενικής ζώνης (λιμένες και αλιευτικά καταφύγια) εντός τουριστικών λιμένων (μαρίνες) και καταφυγίων τουριστικών σκαφών, πρατηρίων υγρών καυσίμων, πρατηρίων υγραερίου, πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου ή οπουδήποτε συνδυασμού των ανωτέρω καυσίμων για την αποκλειστική διάθεση καυσίμων σε σκάφη σύμφωνα με το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master plan), ή το Πρόγραμμα Έργων Ανάπτυξης (Π.Ε.Α.Λ.), ή στους όρους δόμησης και χρήσης γης των λιμένων των οποίων η έγκριση, η αναθεώρηση και επικαιροποίηση γίνεται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων ή την Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων