Νόμος 4662/2020. Διαχείριση κρίσεων, Πολιτική Προστασία, Πυροσβεστικό Σώμα

Νόμος 4662/2020. Διαχείριση κρίσεων, Πολιτική Προστασία, Πυροσβεστικό Σώμα

Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων και αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

Νόμος 4662/2020ΦΕΚ Τεύχος A 27/07.02.2020
Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1
Έννοιες – Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Άρθρο 10
Πλαίσια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Δ.Ε.Α.)

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 11
Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας

ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 17
Σύσταση και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.)

ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 19
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Εθνικού Μηχανισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Άρθρο 22
Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών Καταστροφών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄
ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 28
Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 30
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 32
Διάρθρωση – Προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΜΗΜΑ Α΄
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 36
Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 37
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 53
Δαπάνες απορρήτων αναγκών

Άρθρο 54
Λοιπά θέματα

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 55
Έννοιες – Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 58
Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Άρθρο 72
Μνημόνια Συνεργασίας Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Άρθρο 74
Αποστολή Πυροσβεστικού Σώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

TMHMA A΄
ΙΕΡΑΡΧΙΑ – ΒΑΘΜΟΙ – ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 93
Ιεραρχία Αξιωματικών, Πυρονόμων και Υπαξιωματικών

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Άρθρο 112
Αρχές Συστήματος Αξιολόγησης – Διάκριση και έννοια προς προαγωγή προσόντων

ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ

Άρθρο 123
Προϋποθέσεις προαγωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Άρθρο 148
Μεταθέσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 165
Υπηρεσιακά θέματα αθλητών πυροσβεστικών υπαλλήλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Μεταβατικές διατάξεις – Τελικές Διατάξεις – Κωδικοποίηση διατάξεων

Άρθρο 181
Ειδικά ζητήματα

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 183
Παράταση των συμβάσεων πρόσληψης με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. των υπαλλήλων ΔΕ φύλαξης στα καταστήματα κράτησης

Άρθρο 184
Στελέχωση των τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 185
Μετεγκατάσταση συμπλέγματος εγκαταστάσεων κράτησης Κορυδαλλού

Άρθρο 186
Αντισταθμιστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες

Άρθρο 187
Ειδικότερες διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 188
Τροποποίηση διατάξεων Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

Άρθρο 189
Τροποποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74)

Άρθρο 190
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4650/2019 (Α΄ 207)

Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 4650/2019 (Α΄ 207) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Ο Εθνικός Συντονιστής οργανώνει, διευθύνει, συντονίζει και ελέγχει τον Ενιαίο Φορέα Επιτήρησης Συνόρων (ΕΝ.Φ.Ε.Σ.)».

Άρθρο 191
Σύσταση Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)

1. Στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαδικασιών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, συστήνεται «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)», που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, στο οποίο εγγράφονται και καταχωρούνται τα μέλη, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες των ως άνω Οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η εγγραφή των προσώπων αυτών στο Μητρώο και η πιστοποίησή τους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για τη δραστηριοποίησή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας όσο και για τη συνεργασία τους με τους φορείς του Δημοσίου.

2. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά εγγραφής και πιστοποίησης στο Μητρώο, οι προϋποθέσεις διαγραφής από αυτό, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Μητρώου.

3. Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που έχουν εγγραφεί ή εκκρεμεί αίτηση εγγραφής τους στο «Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του π.δ. 122/2017 (Α΄ 149), καλούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, να προβούν στη διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης των μελών, υπαλλήλων και συνεργατών τους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 192
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Άρθρο 193
Ρυθμίσεις για την κατασκευή δομών του άρθρου 31 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7)

Άρθρο 194
Τροποποίηση του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21)

Άρθρο 195
Καταβολή δημοτικών τελών στους Δήμους όπου λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας μεταναστών

Άρθρο 196
Σύσταση «Ταμείου Αλληλεγγύης» για τους Δήμους όπου λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων

Άρθρο 197
Ενίσχυση Προϋπολογισμού Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Άρθρο 198
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του

Νόμος 4662/2020ΦΕΚ Τεύχος A 27/07.02.2020
Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις