Πρόγραμμα κυνηγιού στην περιοχή ΚΟΖΙΑΚΑ Τρικάλων 2017-2018

Έγκριση προγράμματος θήρας, εκγύμνασης και αγώνων κυνηγετικών σκύλων Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής «ΚΟΖΙΑΚΑ» Τρικάλων περιόδου 2017 – 2018. (Αριθμ. 2680/131271 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3071/06.09.2017)

Εγκρίνουμε το πρόγραμμα θήρας, εκγύμνασης και αγώνων κυνηγετικών σκύλων της Ε.Κ.Π. Κόζιακα Τρικάλων κυνηγετικής περιόδου 2017- 2018 όπως παρακάτω:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Για να αποκτήσει κανείς δικαίωμα κυνηγίου στην περιοχή «Κόζιακα» Τρικάλων απαιτούνται:
1.1 Κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου που θα ισχύει για την περιφέρεια του Νομού Τρικάλων ήτοι Τοπικής, Περιφερειακής ή Γενικής άδειας.
1.2 Απόκτηση ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Κυνηγετική περιοχή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός την ειδική άδεια κυνηγίου πρέπει να υποβάλλει στο Δασαρχείο Τρικάλων (Κυνηγετική περιοχή) Κολοκοτρώνη 30, τηλ 2431063474, 2431063471 – FAX 2431063479:
2.1. Αίτηση στην οποία να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το επάγγελμα, το έτος γέννησης, ο αριθμός αδείας κυνηγίου η εκδούσα αρχή, η Δ/νση κατοικίας, ο αρ. τηλεφώνου, η περίοδος που επιθυμεί να κυνηγήσει και τα θηράματα για τα οποία ενδιαφέρεται.2.2. Κοινή άδεια θεωρημένη για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
2.3. Να καταβάλλει την τιμή εκδόσεως, της ειδικής άδειας που καθορίζεται ως εξής:
2.3.1. Για τους μόνιμους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων που ολόκληρο ή μέρος των διοικητικών ορίων τους βρίσκεται μέσα στην Κυνηγετική περιοχή 8,00 ευρώ για πέντε (5) εισόδους ή 15 ευρώ για δέκα (10) εισόδους.
2.3.2. Για τους μόνιμους κατοίκους του Ν. Τρικάλων 14,00 ευρώ για πέντε (5) εισόδους ή 25,00 ευρώ για δέκα (10) εισόδους.
2.3.3. Για τους υπόλοιπους Έλληνες, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας και υπηκόους χωρών της Ε.Ε 20,00 ευρώ για πέντε (5) εισόδους ή 35,00 ευρώ για δέκα (10) εισόδους.
2.3.4. Για τους υπόλοιπους υπηκόους άλλων ξένων κρατών πλην Ε.Ε. 50,00 ευρώ για δύο (2) ημέρες.
2.3.5. Η ειδική άδεια ισχύει για πέντε (5) ή δέκα (10) ημέρες κυνηγίου όπως περιγράφεται στις παραγράφους
2.3.1, 2.3.2 και 2.3.3 εκτός των κυνηγών του άρθρου 2.3.4 που ισχύει για δύο (2) ημέρες κυνηγίου. Όσοι επιθυμούν να κυνηγήσουν για περισσότερες ημέρες μπορούν να βγάλουν περισσότερες άδειες στις οποίες θα ορίζεται ο χρόνος κυνηγίου κάθε φορά που επιθυμούν να κυνηγήσουν.
Κυνηγοί υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε) εκτός από τα τέλη της ειδικής άδειας οφείλουν να εφοδιασθούν με Γενική άδεια καταβάλλοντος τέλη, όπως αυτά ορίζονται με την ετήσια Ρυθμιστική δ/γη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για διάρκεια 15 ημερών ή δύο (2) μηνών ή ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο.
Όλες οι κατηγορίες ειδικών αδειών επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%. Αίτηση χρειάζεται μόνο για την πρώτη άδεια.
2.4. Ο κυνηγός που τήρησε την διαδικασία του παρόντος άρθρου αποκτά το δικαίωμα κυνηγίου στην Ε.Κ.Π. «Κόζιακα» Τρικάλων.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της απόφασης (Αριθμ. 2680/131271 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3071/06.09.2017)