Πρόγραμμα Πιλοτική Δράση «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου»

Αριθμ. 6851/1587/A2 – ΦΕΚ B 2891 – 30.12.2015
Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος Πιλοτικής Δράσης «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου».

Α. Την τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος Πιλοτικής Δράσης «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου», όπως παρακάτω:
1) Στο Κεφάλαιο 14 του Οδηγού «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» Γ) Παραλαβή έργου» παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης τέσσερις μήνες μετά τον συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης της πράξης έναντι του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου ή της ημερομηνίας παράτασης (εφόσον έχει δοθεί), λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών και διαχειριστικών προβλημάτων που διαπιστώθηκαν.
Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 14 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» Γ) Παραλαβή έργου», σελ. 22, η παράγραφος «Το αίτημα ολοκλήρωσης θα πρέπει να υποβληθεί εντός του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου ή μέχρι την ημερομηνία παράτασης (εφόσον έχει δοθεί)».
αντικαθίσταται ως εξής
«Το αίτημα ολοκλήρωσης θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο τέσσερις (4) μήνες μετά τον συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου ή της ημερομηνίας παράτασης (εφόσον έχει δοθεί)»
2) Στο Κεφάλαιο 16. «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ», για διαχειριστικούς λόγους, δίνεται η δυνατότητα το αίτημα τροποποίησης στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ να υποβληθεί μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2016 αντί του προβλεπόμενου «μέχρι ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου».
Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 16. «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ», σελ. 24, η παράγραφος «Ο δικαιούχος υποβάλλει τεκμηριωμένο αίτημα τροποποίησης στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ, το αργότερο μέχρι και ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου (όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με το Κεφάλαιο 10), με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορού στην τροποποίηση (π.χ. προσφορές προμηθευτών, τεχνικές ππροδιαγραφές κ.λπ.).» αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο δικαιούχος υποβάλλει τεκμηριωμένο αίτημα τροποποίησης στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, το αργότερο μέχρι τις 29.2.2016 με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν στην τροποποίηση (π.χ. προσφορές προμηθευτών, τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, ήτοι της 29.2.2016 καμία τροποποίηση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου δε γίνεται αποδεκτή και δαπάνες που θα περιλαμβάνονται σε αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης χωρίς να είναι εγκεκριμένες, δεν μπορούν να πιστοποιηθούν.»
3) Στο κείμενο του Οδηγού και στα Παραρτήματα αυτού, γίνεται επικαιροποίηση του νέου τίτλου του Υπουργείου και της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το σημείο (5) και (18) του προοιμίου.
Β. Κατά τα λοιπά ο Οδηγός και τα Παραρτήματά του παραμένουν ως έχουν.
Γ. Αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης είναι ο συνημμένος Οδηγός του Προγράμματος και τα Παραρτήματα αυτού όπου έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις, διορθώσεις και συμπληρώσεις.
Δ. Τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr

Αριθμ. 4206/1017/Α2 – ΦΕΚ Β 1640 – 05.08.2015
Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος Πιλοτικής Δράσης «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου», ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πράξεων.

——-
Αριθ. 4863/3149/Α2 – ΦΕΚ Β 870 – 08.04.2014
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα Πιλοτική Δράση «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
αποφασίζουμε:

1. Την Προκήρυξη της Πιλοτικής Δράσης «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» στις οκτώ (8) επιλέξιμες Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος καθώς και στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, Αττική και Κεντρική Μακεδονίας.

2. Η δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου ως στόχο έχει την οργανωμένη και συστηματική ανάδειξη και προβολή των παραδοσιακών εμπορικών κέντρων των πόλεων με συντονισμένες ενέργειες επικοινωνίας και ενημέρωσης, πολιτιστικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης με βασικό γνώμονα την εξυπηρέτηση του αγοραστικού κοινού. Τα Ανοικτά Εμπορικά Κέντρα που θα δημιουργηθούν θα βασίζονται στη συμμετοχή των επιχειρήσεων μιας περιοχής (μελών των οικείων εμπορικών ή επαγγελματικών συλλόγων), σε ενέργειες/δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας ενιαίας πολιτικής ανάδειξης του εμπορικού κέντρου και εξυπηρέτησης των καταναλωτών.

3. Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Εμπορικούς Συλλόγους Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Πάτρας και Αλεξανδρούπολης. Δικαιούχοι είναι επίσης και οι τριτοβάθμιες οργανώσεις (ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ) μόνο για την από κοινού ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δικτύωσης).
Οι δικαιούχοι, καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις που θα περιλαμβάνουν πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο για την υλοποίηση της δράσης, καθώς και την μετέπειτα ανάπτυξη και εξέλιξή της.

4. Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 1.200.003 € και αποτελεί στο σύνολό του Δημόσια Δαπάνη. Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Περιφέρειες
στόχου 1 8 Περιφέρειες ΕΠ ΕΠΑΕ
(Αν. Μακεδονία-Θράκη,
Θεσσαλία, Ήπειρος, Β.
Αιγαίο, Κρήτη, Ιόν. Νησιά,
Πελοπόννησος, Δυτ. Ελλάδα) 514.287 €
Περιφέρειες
Σταδιακής
Εξόδου Αττική 514.287 €
Κεντρική Μακεδονία 171.429 €
ΣΥΝΟΛΟ 1.200.003 €

5. Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με βάση τον Εγκεκριμένο Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και τα παραρτήματά του, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης. Στον Οδηγό Προγράμματος και τα παραρτήματα περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία επαλήθευσης και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι του Προγράμματος.

6. Οι προτάσεις υποβάλλονται εντύπως και ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικό αρχείο στο e-mail: [email protected]) μέχρι και τις 30.06.2014 στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.

7. Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ στα τηλ. 210 7450854 ή 210 7450836.

8. Η προκήρυξη της Δράσης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ