Προϋποθέσεις λειτουργίας Τομέων – Ειδικοτήτων σε τάξεις των ΕΠΑΛ

Αριθμ. Φ12/93600/Δ4 – ΦΕΚ B 1249 – 24.06.2015
Προϋποθέσεις λειτουργίας Τομέων – Ειδικοτήτων της Β και Γ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)

Καθορισμός λειτουργίας των Τομέων − Ειδικοτήτων της Β ́ και Γ ́ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ως ακολούθως:

1. Για τη λειτουργία τμήματος Ειδικότητας στη Β ́ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές ανεξάρτητα από τον αριθμό των τμημάτων Γενικής Παιδείας που λειτουργούν στη σχολική μονάδα.

2. Για τη λειτουργία τμήματος Ειδικότητας στη Γ ́ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου απαιτούνται τουλάχιστον δέκα (10) μαθητές ανεξάρτητα από τον αριθμό των τμημάτων Γενικής Παιδείας που λειτουργούν στη σχολική μονάδα.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Επαγγελματικό Λύκειο − καθώς και σε ΕΠΑΛ άλλων περιοχών − είναι δυσχερής, οικονομικά ασύμφορη ή αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ειδικότητας και με κατώτερο αριθμό μαθητών από τους προβλεπόμενους στις προηγούμενες παραγράφους μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Καταργείται κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παρούσης, η ισχύς της οποίας αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016.