Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων σε Γραφεία ΕΟΤ Εξωτερικού

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων στα κάτωθι Γραφεία ΕΟΤ Εξωτερικού:

1. Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, με έδρα το Λονδίνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.
2. Σκανδιναβίας (Σουηδίας), με έδρα τη Στοκχόλμη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Δανία και τις χώρες της Βαλτικής.
3. Κίνας, με έδρα το Πεκίνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Κίνα.

Υποβολή αιτήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για μετάθεση ή απόσπαση. Στην αίτηση θα αναφέρεται: α) η επιθυμητή θέση κατά σειρά προτίμησης μέχρι τρία (3) Γραφεία Εξωτερικού και β) θα επισυνάπτονται, επί ποινή αποκλεισμού από την αξιολόγηση, βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση συνδρομής των επικαλούμενων προσόντων.Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας στο Κεντρικό Πρωτόκολλο Ε.Ο.Τ., Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα, ισόγειο, α) είτε αυτοπροσώπως, β) είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, γ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ, με τα ακόλουθα στοιχεία: Προς Διεύθυνση Διοικητικού-Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα. Στην περίπτωση αυτή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει με τη δημοσίευση της παρούσας σε δυο (2) ημερήσιες εφημερίδες.

Η προκήρυξη