Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εγκρίνεται η πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων ως επικουρικό προσωπικόΑριθμ. 35773/Δ1/12548 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3418/10.08.2018
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων ως επικουρικό προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας ενός (1) έτους, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανά κλάδο ως εξής:

– Δύο (2) άτομα κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων,

– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Μουσικής,

– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ/ TE Κοινωνικής Εργασίας,

– Δύο (2) άτομα κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων,

– Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας θερμοϋδραυλικών),

– Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας οικοδόμων),

– Δύο (2) άτομα κλάδου ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας οδηγών κατηγορίας Δ),

– Δύο (2) άτομα κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (ειδικότητας πλυντών).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως