Πρόσληψη 237 ατόμων καθαριότητας, φύλαξης, εστίασης στο Νοσοκομείο Σωτηρία

Πρόσληψη 237 ατόμων καθαριότητας, φύλαξης, εστίασης στο Νοσοκομείο Σωτηρία

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων τριάντα επτά (237) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και εστίασης του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής




ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

100 Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ∆ήμος Αθηναίων ∆Ε Προσωπικό Φύλαξης – Ασφάλειας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (μέχρι 31-12-2019) και έως 12 μήνες (8ωρη 5νθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση) 9

101 Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ∆ήμος Αθηναίων *∆Ε Προσωπικό Εστίασης – Μάγειροι (Παρασκευή φαγητού για την κάλυψη των αναγκών των μαγειρείων) Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (μέχρι 31-12-2019) και έως 12 μήνες (6ωρη 5νθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση) 4

102 Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ∆ήμος Αθηναίων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Καθαριστές/-τριες για τον καθαρισμό του Νοσοκομείου, του Ξενώνα και του ΚΨΥ) Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (μέχρι 31-12-2019) και έως 12 μήνες (6,5 ώρες 5νθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση) 135

103 Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ∆ήμος Αθηναίων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Καθαριστές/-τριες για τον καθαρισμό του Νοσοκομείου) Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (μέχρι 31-12-2019) και έως 12 μήνες (8 ώρες 5νθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση) 10

104 Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ∆ήμος Αθηναίων *ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Καθαριστές/-τριες για εργασίες καθαρισμού και βοηθητικές εργασίες στα Μαγειρεία) Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (μέχρι 31-12-2019) και έως 12 μήνες (6ωρη 5νθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση) 16

105 Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ∆ήμος Αθηναίων *ΥΕ Προσωπικό Εστίασης (Εργάτες/-τριες για την προετοιμασία της διανομής στην αποθήκη τροφίμων και τη μεταφορά του φαγητού από τα μαγειρεία στα Νοσηλευτικά Τμήματα του Νοσοκομείου ) Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (μέχρι 31-12-2019) και έως 12 μήνες (6 ώρες 5νθήμερη εβδομαδιαία απασχόλησης) 10

106 Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ∆ήμος Αθηναίων *ΥΕ Προσωπικό Εστίασης (Τραπεζοκόμοι για την προετοιμασία και διανομή του φαγητού στα Νοσηλευτικά Τμήματα του Νοσοκομείου ) Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (μέχρι 31-12-2019) και έως 12 μήνες (6ωρη 5νθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση) 53

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Μεσογείων 152, Αθήνα, Τ.Κ. 11527, απευθύνοντάς την στο Τμήμα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναμικού, υπόψη κας Κανιούρα Ανδρομάχης (τηλ. επικοινωνίας: 210- 7763221 & 210-7763220).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ∆Ε που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του ∆ήμου Αθηναίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019 είναι από 03- 10-2019 έως και 14-10-2019

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προκήρυξη