Προστασία της υγείας από τις ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό

Προστασία της υγείας από τις ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό

Αριθμ. Π/112/1057/2016 – ΦΕΚ B 241 – 09.02.2016
Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/51/EYΡATOM του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013.

Αντικείμενο και Σκοπός
1. Με την παρούσα απόφαση προσαρμόζεται η Ελληνική Νομοθεσία στην Οδηγία 2013/51/Ευρατόμ του Συμβουλίου «Περί θεσπίσεως απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού όσον αφορά τις ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης».

2. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι παράμετροι, οι συχνότητες και οι μέθοδοι για την παρακολούθηση των ραδιενεργών ουσιών, οι οποίες περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.