Προσβολή προσωπικότητας με αναρτήσεις στο Facebook

Το δικαστήριο δέχθηκε ότι η εναγόμενη, η οποία διατηρεί ανοιχτό προφίλ στο Facebook, προέβη σε δυσφημιστικές αναρτήσεις τόσο στον προσωπικό της λογαριασμό όσο και σε ομάδες της ιστοσελίδας, καθώς και σε μία ηλεκτρονική εφημερίδα.

 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2ο ΤΜΗΜΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός Απόφασης 327/2022

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, στις δημοσιεύσεις – αναρτήσεις, ο ενάγων εμφανιζόταν μεταξύ άλλων ως ένα άτομο ανέντιμο, διαπλεκόμενο και μετερχόμενο δόλια μέσα, προκειμένου να επιτύχει ίδιον όφελος σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και της ιδιαίτερης πατρίδας του, κατέχοντας παράνομες άδειες οικοδόμησης, παραπλανώντας τη Διοίκηση προκειμένου να τις εκδώσει, με μοναδικό σκοπό να υλοποιήσει επένδυση, με αποκλειστικό γνώμονα το εύκολο κέρδος εις βάρος του δημοσίου και του περιβάλλοντος.

Το περιεχόμενο αυτό των ένδικων αναρτήσεων και σχολίων κρίθηκε ψευδές και, κατά την κρίση του δικαστηρίου, η εναγόμενη προέβη στην ανάρτησή τους εν γνώσει του ψεύδους της, θέλοντας να βλάψει την τιμή, την υπόληψη, την προσωπικότητα και τη φήμη των εναγόντων.

Αποδείχθηκε δε ότι οι σχετικές αναρτήσεις και σχόλια της εναγομένης έβλαψαν την τιμή και την υπόληψη του ενάγοντα, αφού γνώση τους έλαβε μεγάλος αριθμός προσώπων, τόσο φίλων της εναγομένης στο Facebook, όσο και γνωστοί και φίλοι του ενάγοντα και της οικογένειάς του, από την παράνομη δε, και υπαίτια αυτή συμπεριφορά της εναγομένης, ο ενάγων υπέστη σημαντική ηθική βλάβη.

 

Απόσπασμα της απόφασης

. Το Facebook είναι μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των κοινωνικών δικτύων. Με μία απλή διαδικασία, ο χρήστης του διαδικτύου δημιουργεί δικό του λογαριασμό στο facebook και μπορεί να διαμορφώσει τη δική του προσωπική ιστοσελίδα («προφίλ»), εντάσσοντας σ’ αυτήν οποιεσδήποτε πληροφορίες επιθυμεί, όπως π.χ. το όνομα και το επώνυμό του, την ημερομηνία γέννησής του, τη διεύθυνση κατοικίας, τον τόπο διαμονής του, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα ενδιαφέροντά του. Επιπλέον, κάθε αλλαγή στο προφίλ ενός χρήστη (π.χ. το ενδιαφέρον του να συμμετάσχει σε μία εκδήλωση ή δημοσίευση φωτογραφίας από ένα ταξίδι του κ.α.) εμφανίζεται ως είδηση στην αρχική σελίδα των καταχωρημένων «φίλων» του, με συνέπεια οι τελευταίοι να πληροφορούνται αυτόματα την πληροφορία και την ώρα καταχώρησής της. Με βάση τα παραπάνω, το facebook παρέχει ένα δημόσιο διαδικτυακό χώρο, στον οποίο οι χρήστες κατά κανόνα αποκαλύπτουν πληθώρα στοιχείων της ζωής τους και της προσωπικότητάς τους. Μάλιστα, κατά την επίσημη ιστοσελίδα αυτού (facebook), θεσπίζεται τεκμήριο ότι ο χρήστης επιθυμεί τη διάδοση των πληροφοριών του και όχι την προστασία τους. Σύμφωνα με την πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας του facebook, αλλά και τις ρυθμίσεις που προσφέρει, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τον βαθμό δημοσιότητας του προφίλ τους. Ειδικότερα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα και μάλιστα, ανά πάσα στιγμή και όχι μόνο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του, να προβεί σε ρυθμίσεις ιδιωτικότητας στο «προφίλ» του, εάν επιθυμεί να περιορίσει τον κύκλο των προσώπων που έχουν πρόσβαση σε αυτό, στις φωτογραφίες του και γενικότερα στις αναρτήσεις του, δηλαδή να προβεί σε ρυθμίσεις περιορισμού πρόσβασης στις πληροφορίες του – «κλειστό προφίλ», που είναι προσβάσιμο μόνο σε καταχωρημένους «φίλους»). Επίσης, έχει τη δυνατότητα να καταστήσει δημόσια κι ελεύθερα πρσβάσιμα σε όλους (ακόμη και σε χρήστες τού διαδικτύου που δεν έχουν λογαριασμό στο «facebook») τα στοιχεία αυτά, με την καταχώρησή τους στον εν λόγω ιστότοπο χωρίς ρυθμίσεις ασφαλείας – «ανοιχτόπροφίλ» (Τριμ.Εφ.Θεσ. 2116/2020 Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ»).

Εξάλλου, αποδείχθηκε ότι στο προφίλ της εναγόμενης στο «facebook» και σε σχετική αναζήτηση και επιλογή ως προς το έτος 2014 εξακολουθεί να εμφανίζεται στον χρήστη η προαναφερόμενη καταχώρηση – ανάρτηση της εναγόμενης με τον τίτλο «…………» με παραπομπή και στο σχετικό δημοσίευμα στην εφημερίδα «……….», όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα από τους εφεσίβλητους εκτυπωμένα με ημερομηνίες 9.11.2018 αποσπάσματα προφίλ της εκκαλούσας στο «facebook», «….. και ………..», όπως επίσης και εκτυπωμένο απόσπασμα με ημερομηνία 11.12.2018 της ανοιχτής ομάδας/ Group facebook «……….»), παρά τον ισχυρισμό της τελευταίας ότι αυτή οικειοθελώς έχει διαγράψει ολόκληρο το κείμενο. Έτσι, όπως έκρινε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις και πρέπει ν’ απορριφθεί ο περί του αντιθέτου λόγος της έφεσης ως αβάσιμος.

 
 

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι οι παραπάνω αναρτήσεις και σχόλια της εκκαλούσας έβλαψαν την τιμή και την υπόληψη του πρώτου εφεσίβλητου, αφού γνώση τους έλαβε μεγάλος αριθμός προσώπων, τόσο φίλων της εκκαλούσας στο facebook, όσο και γνωστοί και φίλοι του πρώτου εφεσίβλητου και της οικογένειάς του, από την παράνομη δε, και υπαίτια αυτή συμπεριφορά της εκκαλούσας, ο υπέστη σημαντική ηθική βλάβη. Λαμβανομένων δε υπόψη των εν γένει συνθηκών τέλεσης της προσβολής, του είδους και της βαρύτητας αυτής, του έντονου ψυχικού άλγους, που του προκλήθηκε, εξαιτίας της προσβολής της προσωπικότητάς του, του βαθμού του πταίσματος της εκκαλούσας, της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των διαδίκων, όπως τα στοιχεία αυτά εκτιμώνται βάσει των κανόνων της κοινής πείρας και λογικής, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο πρώτος εφεσίβλητος δικαιούται ως χρηματική ικανοποίηση, το ποσό των 6.000 ευρώ, το οποίο κρίνεται εύλογο μετά τη στάθμιση των κατά νόμο στοιχείων (άρθρο 932 του Α.Κ.), καθώς και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας (Ολ.Α.Π. 9/2015 στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου). Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλούμενη απόφαση, επιδίκασε στον πρώτο εφεσίβλητο το ποσό των 15.000 ευρώ, εσφαλμένα εκτίμησε τις αποδείξεις. Κατά συνέπεια, εφόσον με το δεύτερο λόγο της έφεσης πλήττεται η εκκαλουμένη ως προς την υπαιτιότητα της εκκαλούσας, στο εκκληθέν κεφάλαιο αυτής (υπαιτιότητας) περιλαμβάνεται και εκείνο της χρηματικής ικανοποίησης (Ολ.Α.Π. 10/2015 Νο.Β. 2016, σελ. 282),πρέπει να γίνει δεκτός ο λόγος αυτός της έφεσης και ως ουσιαστικά βάσιμος.

 

Αναλυτικά η απόφαση 327/2022 του ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ