Ψυχολόγος. Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

Ψυχολόγος. Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

Νόμος 991 της 117/20.12.1979 : Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις.- ( ΦΕΚ Α 278).*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου βλέπε σχετικά στην υπ αριθμ. 1670/2010 απόφαση ΣΤΕ.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου βλέπε σχετικά στην υπ αριθμ. 1670/2010 απόφαση ΣΤΕ.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης του άρθρου 10 του παρόντος νόμου βλέπε σχετικά στην υπ αριθμ. 1670/2010 απόφαση ΣΤΕ.

Άρθρο 1

Άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 

1. Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επιτρέπεται μόνον στον κάτοχο της ειδικής αδείας γι αυτό, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου.

Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 19 Ν.3103/2003,ΦΕΚ Α 23,ορίζεται ότι:
“Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι μετετάγησαν μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 2646/1998 (ήτοι 20.10.1998), στην κατηγορία Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων Υγειονομικού, με ειδικότητα Ψυχολόγου, ως κάτοχοι πτυxίου Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Ελληνικού Πανεπιστημίου με ειδίκευση στην Ψυχολογία και διετή κλινική εμπειρία ως Ψυχολόγοι σε νοσηλευτικό ίδρυμα
της ημεδαπής, θεωρείται ότι κατέχουν για την ενάσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων και μόνο,την προβλεπόμενη στην παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 991/1979 (ΦΕΚ 278 Α) , όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α), ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου”.

“2. Η άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου χορηγείται με απόφαση του οικείου νομάρχη.”

***Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1α του άρθρου 27 του Ν.2646/1998 (Α 236)

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου βλέπε σχετικά στην υπ αριθμ. 1670/2010 απόφαση ΣΤΕ.

3. Κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τον τίτλο του Ψυχολόγου, σε επαγγελματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες, αν δεν είναι κάτοχος της αδείας για την άσκηση επαγγέλματος του Ψυχολόγου όπως ορίζεται από τον νόμο αυτό.

Άρθρο 2.

Σύσταση Ειδικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.

***Το άρθρο 2 καταργήθηκε με την παρ.1β του άρθρου 34 του Ν.2646/1998 (Α 236)

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

1. Για την χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος Ψυχολόγου απαιτείται ο ενδιαφερόμενος :

“α) Να έχει πτυχίο σπουδών Τμήματος Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.”

***Το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1β του άρθρου 27 του Ν.2646/1998 (Α 236)

Η αναγνώριση και ισοτιμία των τίτλων ξένων Ανωτάτων Σχολών Ψυχολογίας ή κλάδου της θα γίνεται από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής.

β) Νά έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να βρίσκεται νόμιμα έξω από το στράτευμα ή να υπηρετεί σε αυτό.

“γ) Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα, για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδοκτονία, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα κατά γενετήσιας ελευθερίας, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και για αισχροκέρδεια”.

***Η περ.γ αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1β του άρθρου 27 του Ν.2646/1998 (Α 236)

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.6 του άρθρου 27 του Ν.2646/1998 (Α 236) ορίζει ότι:”Η προϋπόθεση χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου, που τίθεται με το άρθρο 3 παράγραφος 1 περίπτωση γ του ν. 991/1979, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 περίπτωση β, στοιχείο γ του παρόντος άρθρου, ισχύει και για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος για όλα τα επαγγέλματα υγείας.”

δ) Να είναι υγιής. Με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών καθορίζονται οι παθήσεις και βλάβες, που εμποδίζουν την χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

“ε) Να καταθέσει παράβολο δημόσιου ταμείου οριζόμενο από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.”

***Η περ.ε προστέθηκε με την παρ.1δ του άρθρου 27 του Ν.2646/98 (Α 236)

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου βλέπε σχετικά στην υπ αριθμ. 1670/2010 απόφαση ΣΤΕ.

2. Για την απόδειξη των προϋποθέσεων της προηγουμένης παραγράφου ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει :

α) επίσημο αντίγραφο του τίτλου σπουδών

β) πιστοποιητικό στρατολογικής καταστάσεως

γ) πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου

δ) πιστοποιητικό υγείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής.

ε) για τους αλλοδαπούς, απαιτείται πέρα από τα δικαιολογητικά με τα στοιχεία α, γ και δ και άδεια εργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και πιστοποιητικό αμοιβαιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.

“στ). Δια την χορήγησιν αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος του Ψυχολόγου έκαστος υποψήφιος υποχρεούται να καταθέση μετά των λοιπών δικαιολογητικών και παράβολον, το ύψος του οποίου καθορίζεται εκάστοτε δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικών Υπησεσιών και Οικονομικών, εις Ειδικόν Λογαγαριασμόν “έκδοσις αδείας ασκήσεως επαγγέλματος του Ψυχολόγου” ο οποίος τηρείται εις την Τράπεζαν της Ελλάδος.

Το προϊόν του λογαριασμού τούτου εισάγεται εις τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και διατίθεται μέσω αυτού δια τους σκοπούς οι οποίοι καθορίζονται εκάστοτε με απόφασιν του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, αναγραφομένης προς τούτο σχετικής πιστώσεως εις τον Προϋπολογισμόν του Υπουργείου τούτου”.

***Το εντός ” ” εδάφιο στ προσετέθη εις την παρούσα παράγραφο δια του άρθρου 33 παρ. 2 του Ν. 1193/1981 (Α 220).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετικώς εξεδόθη η Υ.Α. (ΟΙΚ._Κ.ΥΠΗΡ) Α2/οικ.4389 της 30 Σεπτ./9 Οκτ. 1981 (ΦΕΚ Β 625), περί καθορισμού του ύψους του προβλεπομένου από το Ν. 1193/1981 παραβόλου.

“3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ιδιωτική άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου, καθώς και οι προϋποθέσεις, οι αρμοδιότητες και τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για την ιδιωτική άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου στους διάφορους τομείς της ψυχολογίας.

Ο έλεγχος ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.” (πλέον των Περιφερειακών Ενοτήτων)

***Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1γ του άρθρου 27 του Ν.2646/1998 (Α 236)

4. ***Η παρ.4 καταργήθηκε με την παρ.1β του άρθρου 34 του Ν. 2646/1998 (Α 236)

5. Με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, μπορεί να χορηγείται άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Ελλάδα σε αλλοδαπούς, που έχουν τις προϋποθέσεις των εδαφίων α, γ και δ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, εφ` όσον οι τίτλοι σπουδών, που περιγράφονται στο εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 3, αναφέρονται στον τομέα της Κοινωνικής εργασίας.

“6. Αι αρμοδιότητες και οι όροι εργασίας των μη ειδικευμένων Ψυχολόγων καθορίζονται με απόφασιν του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά γνώμην του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου”.

***Η εντός ” ” παράγραφος 6 προσετέθη εις το παρόν άρθρο διά του άρθρου 33 παρ. 3 του Ν. 1193/1981 (Α 220).Άρθρο 4

Επανεξέταση των υποψηφίων που απορρίπτονται.

***Το άρθρο 4 καταργήθηκε με την παρ.1β του άρθρου 34 του Ν. 2646/1998 (Α 236)

Άρθρο 5

Ανάκληση άδειας.

“Η άδεια ανακαλείται με απόφαση του οικείου νομάρχη στις ακόλουθες περιπτώσεις.”

***Το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1ε του άρθρου 27 του Ν.2646/1998 (Α 236)

α) Οταν δόθηκε από πλάνη ως προς την ύπαρξη των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την χορήγηση.

δ) Οταν ο Ψυχολόγος, από σωματική ή διανοητική βλάβη ή πάθηση περιέλθει σε ανικανότητα για την άσκηση του επαγγέλματος.

γ) Οταν καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που αναφέρεται στη περ. γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αυτού του νόμου.

δ) Οταν διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιεί χωρίς δικαίωμα, τον τίτλο του γιατρού ή άλλης επιστημονικής ειδικότητας, και άσχετα προς την ποινική ευθύνη του από άλλες διατάξεις.

Άρθρο 6

Ανάκληση άδειας.

Το δικαίωμα για άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, όταν η άδεια έχει ανακληθεί, ανακτάται με νέα όταν δεν υπάρχουν πια οι λόγοι, για τους οποίους έγινε ή ανάκληση.

“Η νέα άδεια ανακτάται με απόφαση του οικείου νομάρχη.”

***Το εντός ” ” δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1στ`του άρθρου 2 του Ν.2646/1998 (Α 236)

Άρθρο 7

Έργο και καθήκοντα Ψυχολόγου κατά κλάδους Ψυχολογίας.

Το έργο του Ψυχολόγου κατά κλάδους ψυχολογίας και οι προϋποθέσεις για την άσκηση των ειδικοτήτων θα καθορισθούν λεπτομερειακά με κοινές αποφάσεις τον Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των αρμοδίων κατά Κλάδους, Υπουργών, έπειτα από γνώμη του “Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)”.

***Η εντός ” ” φράση αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1ζ του άρθρου 27 του Ν.2646/1998 (Α 236)

Άρθρο 8

Οσοι λαμβάνουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δικαιούνται να εγγραφούν στον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.), υπαγόμενον στον έλεγχο και στην εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

“Δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών καθορίζονται οι όροι και αι προϋποθέσεις λειτουργίας των γραφέων των Ψυχολόγων κατά την ιδιωτικήν άσκησιν του επαγγέλματός των. Ο έλεγχος θα ασκήται από 3μελή Επιτροπήν την οποίαν ορίζει ο Υπουργός Κοινωνικών Υπησεσιών ανά διετίαν”.

***Η εντός ” ” δευτέρα παράγραφος προσετέθη εις το παρόν άρθρο διά του άρθρου 33 παρ. 4 του Ν. 1193/1981 (Α 220).

Άρθρο 9

Επαγγελματικό απόρρητο.

1. Ο Ψυχολόγος πρέπει γα τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για όσα μαθαίνει, ή αντιλαμβάνεται κατά την άσκηση τον επαγγέλματός του.

2. Οι παραβάτες τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 371 του Ποινικού Νόμου. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στη περίπτωση αυτή.

Άρθρο 10

Άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται κατ εξαίρεση σε όσους μέχρι 31.12.1993 κατέχουν :

1. Πτυχίο του τμήματος φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας, με κατεύθυνση την ψυχολογία, Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στην ψυχολογία ή κλάδου αυτής, της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών.

2. Πτυχίο του τμήματος φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας, με κατεύθυνση στην ψυχολογία, Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στην ψυχολογία ή κλάδο αυτής, της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, διάρκειας ενός (1) έτους και έχουν αποδεδειγμένα τριετή τουλάχιστον, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κύρια επαγγελματική απασχόληση ως ψυχολόγοι.

3. Πτυχίο ψυχολογίας ομοταγούς προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και έχουν αποδεδειγμένα πενταετή τουλάχιστον, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κύρια επαγγελματική απασχόληση ως ψυχολόγοι.

Για την ισοτιμία των τίτλων αλλοδαπής των περιπτώσεων 1 και 2 ή για το ομοταγές του αλλοδαπού Πανεπιστημίου της περίπτωσης 3 αποφαίνεται το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής(ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ορίζεται ο τρόπος, οιπροϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων.”

***Το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 27 του Ν.2646/1998 (Α 236)

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης του άρθρου 10 του παρόντος νόμου βλέπε σχετικά στην υπ` αριθμ. 1670/2010 απόφαση ΣΤΕ.Αρθρο 11

***Το άρθρο 11 καταργήθηκε με την παρ.1β του άρθρου 34 του Ν 2646/1998 (Α 236)

Αρθρο 12

Ποινικές κυρώσεις.

Οποιοσδήποτε ασκεί το επάγγελμα τον Ψυχολόγου και με οποιονδήποτε τρόπο, ή χρησιμοποιεί τον τίτλο του Ψυχολόγου σε επαγγελματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες, χωρίς την άδεια των διατάξεων αυτού του νόμου, τιμωρείται όπως ορίζει το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα, από άλλη διάταξη.

Αρθρο 13

Οι συσταθείσες θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις αριθ. Γ1/10056/1972, Γ4/184/1974 και ΖΙα/23392/1976, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4, παρ. 1, 2 τον Ν.Δ. 385/69, για το Πρόγραμμα Ελέγχου Ρυπάνσεως Περιβάλλοντος Μείζονος Περιοχής Αθηνών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, διατηρούνται και μετά την λήξη της συνεργασίας με το Πρόγραμμα Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών (UNDR) και της Παγκοσμίου Οργανώσεως Υγείας (WHO) ή την συμπλήρωση τριετίας. Οι συμβάσεις του υπηρετούντος προσωπικού με την υφιστάμενη σχέση εργασίας παρατείνονται και συνεχίζεται η λειτουργία της ως άνω υπηρεσίας στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, στον τομέα υγειονομικής προστασίας του περιβάλλοντος.

Αρθρο 14
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά: Σπουδές ψυχολογίας στην Ελλάδα – Δημόσια Πανεπιστήμια ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ