Ραδιοηλεκτρολόγος Α. Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α χωρίς εξετάσεις

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διεύθυνση Μεταφορών οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

● Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου μιας εκ των προαναφερόμενων σχολών.
● Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
● Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Προϋποθέσεις

Δικαίωμα απόκτησης τέτοιας άδειας έχουν οι πολίτες που κατέχουν υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε., έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι ενός από τα παρακάτω πτυχία :
● Δίπλωμα ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού του ΕΜΠ ή ισότιμης πολυτεχνικής σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής.
● Πτυχίο Φυσικού Τμήματος Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου ημεδαπής ή αλλοδαπής με ενδεικτικό ραδιοηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικής.
● Πτυχίο Τηλεπικοινωνιών του τ. Υπουργείου Συγκοινωνιών.
● Πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικού Αεροπορίας, ειδικότητας τηλ/νιών – ηλεκτρονικών.
● Πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής τηλεπικοινωνιών ηλεκτρονικών αξιωματικών διαβιβάσεων.
Διαδικασία

Διάρκεια έκδοσης της πράξης Υποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και χορηγείται η σχετική άδεια μέσα σε ένα περίπου μήνα από την ημερομηνία υποβολής τους. O ακριβής χρόνος καθορίζεται κάθε φορά από τη Υπηρεσία που αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας

Κόστος

Παράβολο Χαρτοσήμου 15 Ευρώ

Σημείωση  Στην υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του και ότι δεν υπόκειται στις επαγγελματικές στερήσεις του άρθρου 19 του Ν.1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία, καθώς και ότι δεν έχει καταθέσει παρόμοια δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία της χώρας