Ρυθμίσεις θεμάτων εμπορίας και διακίνησης των ακτινιδίων

Ρυθμίσεις θεμάτων εμπορίας και διακίνησης των ακτινιδίων

Τήρηση των προδιαγραφών εμπορίας των ακτινιδίων σε όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας τους και λοιπών μέτρων για τη συγκομιδή και εμπορία των ακτινιδίων με στόχο την αποτελεσματικότερη τήρηση των προδιαγραφών εμπορίας τουςΑριθμ. 9475/136897 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4728/22.10.2018
Ρυθμίσεις θεμάτων εμπορίας και διακίνησης των ακτινιδίων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 543/2011 της Επιτροπής, σχετικά με την τήρηση των προδιαγραφών εμπορίας των ακτινιδίων σε όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας τους και λοιπών μέτρων για τη συγκομιδή και εμπορία των ακτινιδίων με στόχο την αποτελεσματικότερη τήρηση των προδιαγραφών εμπορίας τους.

Άρθρο 2
Συγκομιδή και εμπορία των ακτινιδίων
1. Ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής της ποικιλίας Hayward, για όλη τη χώρα, ορίζεται η 15η Οκτωβρίου εκάστου έτους και ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου εμπορίας στην εγχώρια αγορά, η 1η Νοεμβρίου εκάστου έτους.

2. Ως «περιοχή παραγωγής» κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 περίπτ. α’ και β’ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 543/2011, για τα ακτινίδια όλων των ποικιλιών, ορίζεται ολόκληρη η χώρα. Τα ακτινίδια μεταφέρονται από τους τόπους παραγωγής τους προς εγκαταστάσεις τυποποιητηρίων – συσκευαστήρίων που βρίσκονται αποκλειστικά και μόνο εντός της χώρας.

Άρθρο 3
Απαιτήσεις ωρίμασης των ακτινιδίων
1. Οι τυποποιητές – συσκευαστές ήτοι: α) οι έμποροι «τύπου Α», όπως έχουν κατηγοριοποιηθεί στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ), που τυποποιούν/συσκευάζουν ακτινίδια για λογαριασμό τους στα ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα τυποποιητήρια/συσκευαστήρια τους και β) οι έμποροι «τύπου Β», όπως έχουν κατηγοριοποιηθεί στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ), που τυποποιούν/συσκευάζουν για λογαριασμό τους σε τυποποιητήρια/συσκευαστήρια τρίτων δυνάμει ιδιωτικών συμφωνητικών συνεργασίας, οφείλουν να διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση, ότι οι ποσότητες ακτινιδίων που εισέρχονται σε εγκαταστάσεις τυποποιητηρίων/ συσκευαστή ρίων προκειμένου να τυποποιηθούν/συσκευαστούν, έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 6,2° Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15%. Επιπλέον οφείλουν να διασφαλίζουν ότι για τα ακτινίδια ποικιλίας Hayward που εισέρχονται σε εγκαταστάσεις τυποποιητηρίων/ συσκευαστή ρίων προκειμένου να τυποποιηθούν /συσκευαστούν, έχει τηρηθεί η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής του άρθρου 2 παρ. 1 της παρούσας.

2. Οι έμποροι – εξαγωγείς/αποοτολείς που εξάγουν προς τρίτες χώρες ή αποστέλλουν προς την Ε.Ε. αντίστοιχα, οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα κατά την εξαγωγή/αποστολή έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 6,2 ° Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15%. Ειδικά για την ποικιλία Hayward οφείλουν να διασφαλίζουν ότι έχει τηρηθεί η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής του άρθρου 2 παρ. 1 της παρούσας.

3. Οι έμποροι – εισαγωγείς/παραλήπτες που εισάγουν από τρίτες χώρες ή παραλαμβάνουν από την Ε.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα κατά την εισαγωγή/παραλαβή έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 6,2 ° Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15%.

4. Οι έμποροι που διαθέτουν ακτινίδια στην εγχώρια αγορά, οφείλουν να διασφαλίζουν ότι κατά τον χρόνο διάθεσης τα ακτινίδια έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 9,5° Brix.
Ειδικά στην περίπτωση που καλλιεργούν και διακινούν στην εγχώρια αγορά την ποικιλία «Hayward», οφείλουν να διασφαλίζουν αφενός μεν, ότι έχει τηρηθεί η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής, αφετέρου δε, ότι τηρείται η ημερομηνία έναρξης εμπορίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 1 της παρούσας.

Άρθρο 4
Συσκευασίες των ακτινιδίων
1. Η κάθε «παρτίδα» ακτινιδίων, όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα V του Καν. ΕΕ 543/2011, που προορίζεται για διακίνηση και εμπορία στην εγχώρια αγορά (μετά την τυποποίηση/ συσκευασία) ή αποστολή σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή εξαγωγή σε τρίτες χώρες, αποτελείται υποχρεωτικά από συσκευασίες καθαρού βάρους 20 κιλών κατ’ ανώτατο όριο, προκειμένου να εξασφαλίζεται επαρκώς η τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών εμπορίας του ακτινιδίου, όπως αυτές θεσπίζονται από τον Καν. ΕΕ 543/2011, και ειδικότερα: α) οι ελάχιστες αναγκαίες προδιαγραφές ως προς την ποιότητα, την διατηρησιμότητα και την παρουσίαση των ακτινιδίων σε κάθε συσκευασία, αναλόγως της Κατηγορίας τους («Extra», Ι και II), β) οι ελάχιστες αναγκαίες προδιαγραφές ταξινόμησης των ακτινιδίων κάθε συσκευασίας με κριτήρια το μέγεθος και το βάρος τους, αναλόγως της Κατηγορίας τους («Extra», Ι και ΙΙ), γ) τα προβλεπόμενα όρια ανοχής ως προς την ποιότητα και το μέγεθος, αναλόγως της Κατηγορίας τους («Extra», Ι και ΙΙ), δ) οι ελάχιστες αναγκαίες προδιαγραφές παρουσίασης, ως προς την ομοιογένεια των ακτινιδίων με κριτήρια την καταγωγή, την ποικιλία, την ποιότητα και το μέγεθος καθώς και ως προς τη συσκευασία η οποία πρέπει να προστατεύει κατάλληλα τα ακτινίδια.

2. Παρτίδες ακτινιδίων που παραλαμβάνονται από κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή εισάγονται από τρίτες χώρες, αποτελούμενες από συσκευασίες καθαρού βάρους άνω των 20 κιλών υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο συμμόρφωσης προδιαγραφών εμπορίας.Άρθρο 5
Διαδικασία καταχώρισης στην ψηφιακή υπηρεσία του Υπ.Α.Α.Τ «Δηλώσεις Ακτινιδίου προς τυποποίηση/συσκευασία»
1. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.) συστήνεται και λειτουργεί ψηφιακή υπηρεσία με τίτλο «Δηλώσεις Ακτινιδίου προς τυποποίηση/συσκευασία» με σκοπό τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας των ακτινιδίων ελληνικής παραγωγής. Αρμόδια αρχή για την ηλεκτρονική εφαρμογή της ψηφιακής υπηρεσίας είναι η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπ.Α.Α.Τ. και για τη διοικητική λειτουργία της υπηρεσίας η Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του Υπ.Α.Α.Τ.

2. Οι τυποποιητές/συσκευαστές, όπως προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 αποκτούν πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία της παρ. 1 με τη χρήση του «ονόματος» και «κωδικού χρήστη» που ήδη κατέχουν και χρησιμοποιούν για την πρόσβαση τους στην ψηφιακή υπηρεσία του Υπ.Α.Α.Τ. «Αναγγελία διακίνησης νωπών οπωροκηπευτικών». Όταν πρόκειται για «νέο χρήστη» μη κάτοχο «ονόματος» και «κωδικού χρήστη», η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπ.Α.Α.Τ. υποχρεούται να παράσχει «όνομα» και «κωδικό χρήστη» κατόπιν ψηφιακής αίτησης του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται επίσης, μέσω της ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ.

3. Η καταχώριση στην ψηφιακή υπηρεσία «Δηλώσεις Ακτινιδίου προς τυποποίηση/συσκευασία» από κάθε υπόχρεο περιλαμβάνει υποχρεωτικά το σύνολο των κάτωθι στοιχείων:
α) Τον Κωδικό Συσκευαστηρίου, ήτοι: αα) για τους εμπόρους «τύπου Α», όπως τους έχει αποδοθεί κατά την εγγραφή τους στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ), και αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο τυποποιητήριο/συσκευαστήριο, στο οποίο εισήλθε η προς δήλωση ποσότητα ακτινιδίων και ββ) για τους εμπόρους «τύπου Β» τον κωδικό συσκευαστηρίου των τυποποιητών/συσκευαστών, στους οποίους παρέδωσαν προς τυποποίηση/συσκευασία την προς δήλωση ποσότητα ακτινιδίων.
β) Τον Α.Φ.Μ. του παραγωγού και το όνομα του παραγωγού που παραδίδει την προς δήλωση ποσότητα ακτινιδίων στο συγκεκριμένο τυποποιητήριο/ συσκευαστήριο.
γ) Την ημερήσια «εισερχόμενη ποσότητα» των προς τυποποίηση/συσκευασία ακτινιδίων σε χιλιογραμμάρια (kg) ανά παραγωγό που την παραδίδει.
δ) Την ημερομηνία παραλαβής της κάθε «εισερχόμενης ποσότητας» ακτινιδίων που παραλαμβάνει από κάθε παραγωγό.
ε) Την ποικιλία της κάθε «εισερχόμενης ποσότητας» ακτινιδίων.
στ) Το νομό καταγωγής της κάθε «εισερχόμενης ποσότητας» ακτινιδίων.
ζ) Τον Αριθμό Δελτίου Αποστολής που έχει εκδοθεί από τον παραγωγό ή τον Αριθμό Δελτίου Αποστολής που εκδίδεται από το τυποποιητήριο/συσκευαστήριο σε περίπτωση που ο παραγωγός εμπίπτει σε ειδικό καθεστώς.

4. Οι τυποποιητές/συσκευαστές υποχρεούνται, όπως προβούν στην καταχώριση των στοιχείων των περίπτ. α έως ζ της παρ. 3 το αργότερο μέχρι το τέλος της επόμενης ημερολογιακής ημέρας από την ημέρα παραλαβής της κάθε εισερχόμενης ποσότητας ακτινιδίων από τους παραγωγούς.

Άρθρο 6
Έλεγχοι Συμμόρφωσης
Οι κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) ή τα κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτ/κού Ελέγχου (ΠΚΠΦΠκαιΦΕ) ως αρμόδιες αρχές ελέγχου, πέραν των επιλεκτικών ελέγχων συμμόρφωσης που ήδη διενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους βάσει ανάλυσης κινδύνου, σύμφωνα με την αριθμ. 257543/2003 κοινή υπουργική απόφαση και την αριθμ. 2069/54616/2013 υπουργική απόφαση αλλά και την λοιπή ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, οφείλουν να παρακολουθούν σε ημερήσια βάση τις καταχωρίσεις στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. «Δηλώσεις Ακτινιδίου προς τυποποίηση/συσκευασία» και να διενεργούν έκτακτους ελέγχους συμμόρφωσης, σε όλα τα στάδια τυποποίησης – συσκευασίας, εμπορίας και διακίνησης των ακτινιδίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 5 της παρούσας καθώς και των λοιπών διατάξεων που αφορούν τη συμμόρφωση προς τις εμπορικές προδιαγραφές ποιότητας των ακτινιδίων.

Άρθρο 7
Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης – Διοικητικά μέτρα και διοικητικές κυρώσεις
1. Όταν από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου εντοπίζονται ποσότητες ακτινιδίων με βαθμό ωρίμασης μικρότερο από 6,2° Brix,
α) στις εγκαταστάσεις τυποποιητηρίων – συσκευαστήριων ή
β) κατά το στάδιο της εξαγωγής τους σε τρίτες χώρες ή της αποστολής τους στην Ε.Ε. ή
γ) κατά το στάδιο της εμπορίας τους στην εγχώρια αγορά,
οι ποσότητες αυτές δεσμεύονται άμεσα χωρίς προηγούμενη σύσταση και διατάσσεται η καταστροφή ή η αλλαγή χρήσης υπό την εποπτεία των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 περίπτ. α’ σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 1 περίπτ. θ’ και παρ. 6 του ν. 4235/2014 (Α’32) και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ίδιου νόμου («β) Τομέας τροφίμων – Υποτομέας κανόνων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης», υποπερίπτ 1).

2. Όταν από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου
α) εντοπίζονται στις εγκαταστάσεις τυποποιητηρίων –
συσκευαστή ριων ποσότητες ακτινιδίων της ποικιλίας Hayward πριν τις 15 Οκτωβρίου, ή
β) εντοπίζονται κατά το στάδιο της διακίνησης και εμπορίας στην εγχώρια αγορά, ποσότητες ακτινιδίων της ποικιλίας Hayward πριν από την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους, οι ποσότητες αυτές δεσμεύονται άμεσα άνευ προηγούμενης σύστασης και διατάσσεται η καταστροφή ή η αλλαγή χρήσης υπό την εποπτεία των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 περίπτ. α’ σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 1 περίπτ. θ’ και παρ. 6 του ν. 4235/2014, και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ίδιου νόμου («β) Τομέας τροφίμων – Υποτομέας κανόνων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης», υποπερίπτ 1).

3. Όταν από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου εντοπίζονται ποσότητες ακτινιδίων με βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 6,2 και μικρότερο από 9,5 ° Brix, κατά το στάδιο της διακίνησης και εμπορίας τους στην εγχώρια αγορά, διατυπώνονται έγγραφες συστάσεις και απαιτείται η διορθωτική ενέργεια της «φυσιολογικής ωρίμασης σε αποθηκευτικούς χώρους συντήρησης», για την οποία τάσσεται εύλογος χρόνος συμμόρφωσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 4235/2014. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 περιπτ. ββ), οι ποσότητες αυτές δεσμεύονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 περιπτ. α’, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 1, 2 και 6 του ν. 4235/2014 και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ίδιου νόμου («β) Τομέας τροφίμων -Υποτομέας κανόνων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης», υποπερίπτ. 1).

4. Όταν από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου εντοπίζονται ποσότητες ακτινιδίων σε μέσα συσκευασίας που υπερβαίνουν τα 20 κιλά, κατά τα στάδια εξαγωγών/αποστολών και διακίνησης και εμπορίας στην εγχώρια αγορά, διατυπώνονται έγγραφες συστάσεις και απαιτείται η διορθωτική ενέργεια της «ανασυσκευασίας», για την οποία τάσσεται εύλογος χρόνος συμμόρφωσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 4235/2014. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 περιπτ. ββ), οι ποσότητες αυτές δεσμεύονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 περιπτ. α’, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 1, 2 και 6 του ν. 4235/2014 και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ίδιου νόμου («β) Τομέας τροφίμων – Υποτομέας κανόνων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης», υποπερίπτ. 1).

5. Όταν από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου διαπιστώνεται «μη συμμόρφωση» ως προς την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 5, διατυπώνονται έγγραφες συστάσεις και απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες για τις οποίες τάσσεται εύλογος χρόνος συμμόρφωσης, όπου αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4235/2014. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 περιπτ. ββ) επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ίδιου νόμου, («β) Τομέας τροφίμων – Υποτομέας κανόνων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης», υποπερίπτ. 13).

6. Όταν από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου διαπιστώνονται περιπτώσεις «μη συμμόρφωσης» με τις λοιπές ενωσιακές και εθνικές διατάξεις που αφορούν τις προδιαγραφές εμπορίας των ακτινιδίων, διατυπώνονται έγγραφες συστάσεις και απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες, για τις οποίες τάσσεται εύλογος χρόνος συμμόρφωσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 4235/2014. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 περιπτ. ββ), οι ποσότητες αυτές δεσμεύονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 περιπτ. α ’ σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 1, 2 και 6 του ν. 4235/2014 και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ίδιου νόμου («β) Τομέας τροφίμων – Υποτομέας κανόνων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης»,
υποπερίπτ. 1).

7. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παρούσας σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των ακτινιδίων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4235/2014 σχετικά με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, την επιβολή αυτών, την είσπραξη και απόδοση προστίμων, την αμοιβαία συνδρομή, το δικαστικό έλεγχο της επιβολής των μέτρων συμμόρφωσης και των διοικητικών κυρώσεων, το Μητρώο κυρώσεων, τις κοινοποιήσεις των εγγράφων, όπως προβλέπονται στα άρθρα 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 34 και 35.

Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται η αριθμ. 290524/3.9.2010 (Β’ 1521) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής των εμπορικών προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμασης των ακτινιδίων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 72/109346/17.10.2017 (Β’ 3710) όμοια απόφαση.

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι υπόχρεοι τυποποιητές/συσκευαστές, όπως ειδικά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας, οφείλουν να προβούν στη διαδικασία δηλώσεων του άρθρου 5 της παρούσας για τις «εισερχόμενες ποσότητες» ακτινιδίων εσοδείας έτους 2018, που παρέλαβαν πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η διακίνηση των ακτινιδίων σε μέσα συσκευασίας που υπερβαίνουν τα 20 κιλά σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 επιτρέπεται μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2019.

3. Ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής της ποικιλίας Hayward, για όλη τη χώρα, το έτος 2018, ορίζεται η 10η Οκτωβρίου.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως