Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

Αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/ 38 /26776  – ΦΕΚ Β 2885 – 14.11.2013

Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.

Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 του άρθρου 31 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
β) της παρ. 7 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α) όπως τροποποιήθηκε ιδίως με την παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄).
γ) του άρθρου 15 του Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α) «Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α), σχετικά με την πρόβλεψη δαπανών σε κείμενο κανονιστικών πράξεων.
ε) του άρθρου 1, παράγραφος 2, περιπτώσεις 43.Α και 48.Α. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
3. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. ΔΕΚΠΟ/Φ. 1/1138/30-1-2004 (ΦΕΚ 186/Β”) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με τίτλο: «Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», με την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του Παραρτήματος ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης (ηλεκτρονικός κωδικός 6Π).
5. Την αριθμ. Φ. 1/16685/5-9-2002 (ΦΕΚ 1159/Β”) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με τίτλο: «Ορισμός ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών», με την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 332 Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου.
6. Την αριθμ. 32/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για τη συγχώνευση των ΚΕΠ 6Π στο ΚΕΠ 332 του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.
7. Το αρ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.2/ 91 /Δ.Υ./2013 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ σχετικά με τη συγχώνευση ΚΕΠ στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 6Π στο ΚΕΠ 332 του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.

Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 6Π περιέρχεται στο ΚΕΠ 332. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 6Π στο ΚΕΠ 332.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 6Π διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ 332.

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 6Π μεταφέρονται στο ΚΕΠ 332.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ