Άδεια κυκλοφορίας μικτής χρήσης αυτοκινήτων ΜΑΜΦΟ μέχρι 2,5 τόνους

Άδεια κυκλοφορίας μικτής χρήσης αυτοκινήτων ΜΑΜΦΟ μέχρι 2,5 τόνους

Αριθμ. Α1/60963/3096 – ΦΕΚ B 2556 – 26.11.2015

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας μικτής χρήσης αυτοκινήτων Μέγιστης Αποδεκτής Μάζας Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2,5 τόνους
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
α. Σε φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως επαγγελματικής δραστηριότητας που διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα χορηγείται άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου μικτής χρήσης ΜΑΜΦΟ μέχρι 2,5 τόνους κλειστού αμαξώματος μη ειδικοποιημένου, για την εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών του ιδιοκτήτη τους.

β. Η χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας γίνεται με την υποβολή στην υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας του ενδιαφερόμενου αίτησης, συνοδευόμενης από τα εξής δικαιολογητικά για την απόδειξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων στο όνομα του αιτούντος:

i) Βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας αρχής περί μόνιμης κατοικίας ή απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας ΔΟΥ για την απόδειξη του τόπου κατοικίας

ii) Υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου ότι δεν διαθέτει άλλο αυτοκίνητο της κατηγορίας αυτής στο όνομά του.

Άρθρο 2
α. Τα οχήματα που ταξινομούνται με τις διατάξεις της παρούσας είναι φορτηγά κλειστού τύπου, με ΜΑΜΦΟ μέχρι 2,5 τόνους, τα οποία μπορούν να ταξινομηθούν ως μικτής χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις της 61512/2900/2002 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 1548) όπως ισχύει.

β. Στην άδεια κυκλοφορίας αναγράφεται «ΧΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ» και στο πεδίο των παρατηρήσεων «Χορηγείται για την κάλυψη των προσωπικών αναγκών του φυσικού προσώπου στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια».

γ. Για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών της κατηγορίας αυτής καταβάλλεται η εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου του άρθρου 2 του Ν.δ. 49/1968 Α ́ 294, όπως ισχύει.

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.