Σύνταξη μελετών αποκατάστασης και άδειες επισκευής κτιρίων με βλάβες από πυρκαγιά

Σύνταξη μελετών αποκατάστασης και άδειες επισκευής κτιρίων με βλάβες από πυρκαγιά

Αριθμ. οικ. 5364/Δ/Β11 – ΦΕΚ B 2774 – 18.12.2015
Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία, που έχουν υποστεί βλάβες από πυρκαγιά και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής