Στρατολογία. Σωματική ικανότητα στρατευσίμων και εφέδρων

stratologiaΝΟΜΟΣ 4211/2013 (ΦΕΚ Α 256/28.11.2013)

Άρθρο τέταρτο
Στρατολογικές διατάξεις

1. Η υποπαράγραφος γ’ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3421/2005 (Α’ 302) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Παραπέμπουν στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων όσους έχουν κριθεί στο παρελθόν από οποιαδήποτε υγειονομική επιτροπή, όσους έχουν ένδειξη ότι πρόκειται να κριθούν ακατάλληλοι για στράτευση, καθώς και εκείνους για τους οποίους η γνώμη του συμβουλίου δεν είναι ομόφωνη.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 3421/2005 (Α’ 302) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Τα ειδικά στρατολογικά συμβούλια λειτουργούν από την πρώτη ημέρα κατάταξης, κάθε Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών, μέχρι και την πέμπτη ημέρα που έπεται της τελευταίας ημερομηνίας κατάταξης. Μετά τη λήξη της λειτουργίας τους, αρμόδια για την εξέταση της σωματικής ικανότητας οποιουδήποτε οπλίτη είναι η πλησιέστερη στη μονάδα του υγειονομική επιτροπή του Στρατού Ξηράς, εκτός αν στον ίδιο τόπο λειτουργεί υγειονομική επιτροπή του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, οπότε αρμόδια είναι η επιτροπή αυτή.»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3421/2005 (Α’ 302) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η επανεξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων και των εφέδρων γίνεται είτε ύστερα από αίτηση τους είτε αυτεπάγγελτα. Οι στρατεύσιμοι και οι έφεδροι κρίνονται από την πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους υγειονομική επιτροπή του Στρατού Ξηράς, εκτός αν στον ίδιο τόπο λειτουργεί υγειονομική επιτροπή του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, οπότε αρμοδία είναι η επιτροπή αυτή.»

4. Η παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 3421/2005 (Α’ 302) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Αρμόδια για την κρίση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, ανυπότακτων και εφέδρων είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους υγειονομική επιτροπή του Στρατού Ξηράς, εκτός αν στον ίδιο τόπο λειτουργεί υγειονομική επιτροπή του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, οπότε αρμόδια είναι η επιτροπή αυτή. Οι προαναφερόμενες επιτροπές υποχρεούνται να εκδίδουν αυθημερόν γνωματεύσεις, οι οποίες θα πρέπει να περιέρχονται στις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες το αργότερο εντός δεκαπενθημέρου από την ημερομηνία εξέτασης των παραπεμπομένων.»

5. Στο άρθρο 12 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (Α 302) προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:

«6. Τα τέκνα και τα αδέλφια προσώπων, τα οποία απεβίωσαν, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις Ένοπλες Δυνάμεις και εξαιτίας αυτής, μεταφέρονται εφόσον επιθυμούν και εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση στον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούσε ο αποβιώσας. Στην περίπτωση που ο αποβιώσας υπηρετούσε σε Κοινό Σώμα, η μεταφορά επιτρέπεται για μία (1) μόνο φορά και στον Κλάδο επιθυμίας. Η μεταφορά γίνεται με πράξη της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας και επιτρέπεται, μόνον εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση ενός (1) μηνός.

7. Όσοι επιθυμούν να υπαχθούν στη διαδικασία της παραγράφου 6 υποβάλλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση του οικείου Κλάδου, από την οποία να προκύπτει ότι ο γονέας ή αδελφός τους απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στις Ένοπλες Δυνάμεις και εξαιτίας αυτής. Τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι και την ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται για κατάταξη ή επανακατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις. Οι ανυπότακτοι δικαιούνται υπαγωγής μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους,
τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων.»