Στρατός Ξηράς. Ηλεκτρονικά μέσω taxisnet η κατάταξη στρατευσίμων της 2021 Γ ΕΣΣΟ

Στρατός Ξηράς. Ηλεκτρονικά μέσω taxisnet η κατάταξη στρατευσίμων της 2021 Γ ΕΣΣΟ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2021 Γ / ΕΣΣΟ

 

Στο πλαίσιο της πρόληψης, αντιμετώπισης και μείωσης της διασποράς της πανδημίας covid-19, οι καλούμενοι στρατεύσιμοι θα παραλάβουν τα Σημειώματα Κατάταξής τους ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr με χρήση κωδικών taxisnet

 

Συγκεκριμένα:

Εκδόθηκε η ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ 62/2021 που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2021 Γ΄ ΕΣΣΟ (Μάιος 2021) στον Στρατό Ξηράς.

Για τους στρατεύσιμους, που έχουν κατανεμηθεί στον Στρατό Ξηράς και είναι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2021 Γ΄ ΕΣΣΟ, για την παραλαβή του Σημειώματος Κατάταξης απαιτείται η επιλογή του μενού «ΕΙΣΟΔΟΣ» μέσω του οποίου πραγματοποιείται αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών taxisnet.

Κατόπιν απαιτείται η επιλογή του μενού «ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥ» και τελικά η εκτύπωση του

 

Μόνο με τεστ PCR η κατάταξη στρατευσίμων σε Στρατό Ξηράς, Πολεμική Αεροπορία, Πολεμικό Ναυτικό

 

Η ισχύς της νέας διάρκειας της στρατιωτικής θητείας αρχίζει από την 2021 Γ΄ Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) του Στρατού Ξηράς

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής:

Οι καλούμενοι από αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, καθώς και οι στρατεύσιμοι άλλων κατηγοριών και ανυπότακτοι οι οποίοι οποτεδήποτε έλαβαν αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα αναφερόμενα στο Παράρτημα «Β» Σημεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) από 10 έως 13 Μαΐου 2021, ενώ οι λοιποί καλούμενοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα αναφερόμενα στα Παραρτήματα «Γ» έως «ΙΓ» ΣΥΠΟ από 17 έως 20 Μαΐου 2021, ανάλογα με την επιλογή τους, εκτός των παρακάτω κατηγοριών:

α. Των στρατευσίμων και ανυποτάκτων (μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους), της παραγράφου 1δ της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτημάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ: (1) Εντός πενθημέρου οι εξερχόμενοι από νοσοκομεία δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, του εσωτερικού. (2) Εντός δεκαημέρου οι εξερχόμενοι από νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

β. Των στρατευσίμων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1ε της παρούσας οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτημάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ, σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήξη της μετατόπισης της κατάταξής τους.

γ. Των στρατευσίμων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1στ της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτημάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ και οπωσδήποτε εντός πενθήμερου από την κοινοποίηση της γνωμάτευσης στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

δ. Των στρατευσίμων της παραγράφου 1ζ της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτημάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ και οπωσδήποτε εντός πενθήμερου από την έκδοση της απορριπτικής πράξης.

ε. Των μονίμων κατοίκων εξωτερικού της παραγράφου 1ι της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτημάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησής τους.

στ. Των στρατευσίμων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1ιγ οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτημάτων «Β» έως «ΙΓ» της παρούσας.

Για τους στρατευσίμους-ανυπότακτους, οι οποίοι παρουσιάζονται αργότερα από την καθοριζόμενη για την κατηγορία τους ημερομηνία μέχρι και 20 Μαΐου 2021, να γίνονται δεκτοί για κατάταξη ως εκπρόθεσμοι, υπέχοντας μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 17 του (γ) σχετικού. Μετά την ημερομηνία αυτή να μην κατατάσσεται κανένας, πλην των αναφερόμενων στις παραγράφους 4 α,β,γ,δ,ε, στ και 7 της παρούσας.

Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή, με διαταγή της ∆ιεύθυνσης Στρατολογικού (Β4) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, η αλλαγή της επιλογής σε Ο-Σ και των ΣΥΠΟ στρατευσίμων και ανυποτάκτων, για υπηρεσιακούς λόγους.

Οι καλούμενοι για κατάταξη, αν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας αδυνατούν να καταταγούν την καθοριζομένη ημερομηνία, να παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε Στρατιωτική ή Αστυνομική Αρχή και εφόσον διαπιστωθούν οι λόγοι της αντικειμενικής αδυναμίας μπορούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του (α) σχετικού, να καταταγούν εντός πέντε (5) ημερών από την καθοριζομένη ημερομηνία κατάταξής τους χωρίς συνέπειες

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.stratologia.gr/