Συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων ΜΥΦ 2018. Παράταση δηλώσεων διόρθωσης αποκλίσεων

Συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων ΜΥΦ 2018. Παράταση δηλώσεων διόρθωσης αποκλίσεων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων εσόδων ανακοινώνει (15-05-2019) την παράταση μέχρι και τη Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019 της προθεσμίας για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών έτους 2018

Συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων ΜΥΦ 2018

Αριθμ. 1195 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1860/24.05.2019
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β’) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β’) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Στο τέλος του άρθρου 6 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Εξαιρετικά για το ημερολογιακό έτος 2018, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών θεωρείται εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι 20/5/2019».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως