Τμήματα και Κλιμάκια προληπτικού ελέγχου δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Αριθμ. ΦΓ10/63261 – ΦΕΚ B 2108 – 28.09.2015
Συγκρότηση των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2015 – 2016

Αριθμ. ΦΓ10/63253 – ΦΕΚ B 2108 – 28.09.2015
Περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων προληπτικού ελέγχου δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2015 – 2016