Το Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών σε περίπτωση συγκατοίκησης

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές σε περίπτωση συγκατοίκησης

 

Αριθμ. 128839/Ζ1 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5438/20.10.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 140832/Ζ1/25-8-2017 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Β’ 2993), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 72647/Ζ1/10-5-2019 (Β’ 1688) όμοια.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 140832/Ζ1/25-8-2017 (Β’ 2993) απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης», ως εξής:

1. Το άρθρο 1 με τίτλο «Πεδίο Εφαρμογής» αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής

α) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.

β) Στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, κι εφόσον τα Τμήματα/Σχολές σπουδών του φοιτητή και του συγκατοικούντος φοιτητή βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.».

2. Στο άρθρο 4 με τίτλο «Διαδικασία χορήγησης στεγαστικού επιδόματος» επέρχονται οι παρακάτω αντικαταστάσεις και τροποποιήσεις:

α. Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος υποβάλλονται εντός προθεσμίας από 1 έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους, εκτός εάν ορισθεί διαφορετικά με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και κάτοχος Α.Φ.Μ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής που υλοποιεί και υποστηρίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.,ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

β. Η περ. β) της παρ. 1 με τίτλο «Διαδικασία» αντικαθίσταται ως εξής:

«β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ιδίου, του/της έτερου γονέα (σε περιπτώσεις διαζευγμένων, θανόντων ή άγαμων γονέων, το αντίστοιχο πεδίο παραμένει κενό) και του φοιτητή εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ή μόνο το Α.Φ.Μ. του ιδίου και του/της συζύγου του στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής (σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας)».

γ. Στην παρ. 1 με τίτλο «Διαδικασία», μετά την περ. δ) προστίθενται τα ακόλουθα:

«Σε περίπτωση συγκατοίκησης συμπληρώνονται και τα ακόλουθα:
ε) τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή,
στ) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος φοιτητή,
ζ) τον Α.Φ.Μ. του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή»

3. Στο άρθρο 5 με τίτλο «Έλεγχος κριτηρίων – Δικαιολογητικά», μετά την περ. η της παρ. Β’ προστίθεται παρ. Γ’, ως εξής:

«Γ. Για τη χορήγηση του επιδόματος στις περιπτώσεις συγκατοίκησης του άρθρου 1 της παρούσης, ο έλεγχος των κριτηρίων και η υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών ορίζεται ως εξής:
α) Ακαδημαϊκή Ιδιότητα του συγκατοικούντος φοιτητή: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.
β) Το μισθωτήριο του δικαιούχου περιλαμβάνει τον ΑΦΜ που δηλώθηκε: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περ. ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α’ 159).
γ) ΑΦΜ προσώπου όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή: ελέγχεται σύμφωνα με το παράρτημα Α περ. (γ) με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α’ 159)».

4. Μετά το άρθρο 7 με τίτλο «Ενστάσεις – Αιτήσεις Θεραπείας» προστίθεται άρθρο 8 με τίτλο «Προστασία προσωπικών δεδομένων» και το άρθρο 8 με τίτλο «Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις» αναριθμείται σε άρθρο 9.

«Άρθρο 8 – Προστασία προσωπικών δεδομένων
1. Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Στεγαστικό Επίδομα, συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ), καθώς και με τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

2. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ορίζεται το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

3. Η ΑΑΔΕ ενεργεί ως αυτοτελώς υπεύθυνη επεξεργασίας για την παροχή των απαιτούμενων στοιχείων για την πιστοποίηση φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και τον έλεγχο πλήρωσης μέρους των κριτήριων χορήγησης, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 3,4,5, καθώς και στα Παραρτήματα Α και Β.

4. Ως εκτελούσα την επεξεργασία στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ορίζεται η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της εκτελούσας την επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και σύμφωνα με τις εντολές και τις κατευθύνσεις αυτού.

5. Η νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, την ΑΑΔΕ και την ΕΔΥΤΕ ΑΕ και τα νομίμως εντεταλμένα όργανα αυτών, αποσκοπεί στην εφαρμογή και τήρηση των κανόνων, οι οποίοι διέπουν τη δράση, διενεργείται για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, την άσκηση δημόσιας εξουσίας και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στο Πληροφο-ριακό Σύστημα της δράσης κατόπιν της αίτησης πιστοποίησης και της καταχώρησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών του δικαιούχου, ο οποίος υπέχει αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια τους.

 
 

7. Η χρονική διάρκεια τήρησης των υποβαλλόμενων στοιχείων στο ΠΣ της δράσης καθορίζεται ρητά δέκα (10) έτη μετά την ολοκλήρωση της δράσης.».

5. Στο άρθρο 9 με τίτλο «Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις», όπως αναριθμήθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 της παρούσας επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα καθορισθεί η διαδικασία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων αναφορικά με τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στην περίπτωση συγκατοίκησης, για όσους δικαιούχους υπέβαλαν αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος.»

β. Στο παράρτημα Α’ «Καταγραφή διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης», στην ενότητα Δημιουργία και υποβολή αίτησης, μετά τα στοιχεία που αναγράφονται για την εφαρμογή του στεγαστικού επιδόματος, προστίθενται τα ακόλουθα:

«Σε περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί, ο δικαιούχος δηλώνει τα εξής στοιχεία:
• ΑΦΜ συγκατοικούντος φοιτητή.
• Αριθμό Ακαδημαϊκής Ταυτότητας συγκατοικούντος φοιτητή.
• ΑΦΜ που είναι δηλωμένο στο μισθωτήριο για τον συγκατοικούντα φοιτητή, το οποίο μπορεί να ταυτίζεται με το ΑΦΜ του συγκατοικούντος φοιτητή.
Η εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδόματος με βάση τον αριθμό Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή που δηλώθηκε, αντλεί τα ακόλουθα στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:
• Ονοματεπώνυμο του φοιτητή.
• Σχολή φοίτησης (Τμήμα, Σχολή/Ίδρυμα).
• Ημερομηνία εισαγωγής του φοιτητή στη Σχολή (έτος/μήνας).
• Έδρα της Σχολής φοίτησης.
• Αριθμός ετών φοίτησης της Σχολής φοίτησης και με βάση τον κωδικό μισθωτηρίου συμβολαίου της κατοικίας που μισθώνει ο φοιτητής, επαληθεύει από το πληροφοριακό σύστημα Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της ΑΑΔΕ:
• Την συμπερίληψη του ΑΦΜ που δηλώθηκε για τον συγκατοικούντα φοιτητή στο μισθωτήριο».

γ. Στο παράρτημα Α’, μετά την περ. (β) προστίθεται περ. (γ) ως εξής:

«(γ) Κριτήρια στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί:
• Ο συγκατοικών φοιτητής δεν είναι κάτοχος άλλου πτυχίου Α.Ε.Ι.
• Ο συγκατοικών φοιτητής δεν έχει υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο εξαμήνων φοίτησης.
• Ο συγκατοικών φοιτητής φοιτά στην ίδια πόλη ή περι-φερειακή ενότητα σπουδών με τον φοιτητή για τον οποίο γίνεται η αίτηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.
• Ο ΑΦΜ που έχει δηλωθεί ως μισθωτής για λογαρια-σμό του έτερου φοιτητή ταυτίζεται με τον ΑΦΜ του συγκατοικούντος φοιτητή ή συμπεριλαμβάνει τον φοιτητή ως προστατευόμενο τέκνο στη δήλωσή του.
• Το μισθωτήριο της αίτησης φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος περιλαμβάνει ως μισθωτή τον ΑΦΜ που δηλώθηκε για τον συγκατοικούντα φοιτητή.».

δ. Στο παράρτημα Β’ «Τεχνικές Προδιαγραφές εγκεκριμένες από την ΑΑΔΕ», στο τέλος της περ. ΕΔ-7: Έλεγχος της Μισθωμένης Κατοικίας με βάση το Μισθωτήριο Συμβόλαιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Καλείται επίσης και στην περίπτωση επαλήθευσης συγκατοίκησης».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 140832/Ζ1/ 25-8-2017 κοινή υπουργική απόφαση

 

 

Τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος άρθρου ανήκουν στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu)
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης