Βοηθός Ραδιοτεχνίτης. Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη χωρίς εξετάσεις

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διεύθυνση Μεταφορών οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

● Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Επικυρωμένο αντίγραφο προβλεπόμενου πτυχίου ή απολυτηρίου ή βεβαίωσης εργαστηρίου ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών.
● Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
● Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (Οι φωτογραφίες προσκομίζονται κατά την παραλαβή της άδειας)

Προϋποθέσεις

● Να έχει την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε.
● Να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του
● Να είναι:
α) απόφοιτος αναγνωρισμένης από το Κράτος μέσης Σχολής Ηλεκτρονικών προσωπικής φοιτήσεως ή δια αλληλογραφίας
β) απόφοιτος στρατιωτικής Σχολής ραδιοτεχνίας
γ) απόφοιτος μη αναγνωρισμένου εργαστηρίου ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών ραδιοτεχνίας- τηλεόρασης και συναφών ειδικοτήτων τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης
δ) Πτυχιούχος του τμήματος ειδίκευσης: «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εφαρμογών» του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ΕΛΠ ή ισότιμου τίτλου σπουδών
ε) πτυχιούχος Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) και ΤΕΕ Β κύκλου σπουδών των ειδικοτήτων : (Ι) «Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού», (ΙΙ) «Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων», (ΙΙΙ) «Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών», (IV) «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών», (V) ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σπουδών
στ) απόφοιτος Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ) ειδκότητας «Ραδιοφωνίας- Τηλεόρασης»
ζ) απόφοιτος ΤΕΕ Α΄ κύκλου σπουδών των Ειδικοτήτων «Ηλεκτρονικός Συσκευών και Εγκαταστάσεων», «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών» ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών

Κόστος

Παράβολο Χαρτοσήμου 15 Ευρώ

Σημείωση Στην υπεύθυνη δήλωση (του παρόντος εντύπου ή του Ν. 1599/86) ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του και ότι δεν υπόκειται στις επαγγελματικές στερήσεις του άρθρου 19 του Ν.1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία, καθώς και ότι δεν έχει καταθέσει παρόμοια δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία της χώρας