Ζώνες ασφαλείας στα σχολικά λεωφορεία

Αριθμ. 17910/1225 – ΦΕΚ Β 2129 – 04.08.2014

Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών – καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα πρωτοταξινομούμενα μεταχειρισμένα, σχολικά λεωφορεία μεταφοράς νηπίων και μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στην παρούσα περιλαμβάνονται και διατάξεις μεταφοράς μαθητών και νηπίων με οποιοδήποτε λεωφορείο (πχ υπεραστικά, τουριστικά κλπ)

Αριθμ. 17910/1225 – ΦΕΚ Β 2129 (pdf)

Άρθρο 10
1. Από την ισχύ της παρούσας καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο θέμα με την παρούσα και αντίκειται στις διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

——

Διατάξεις: (Έχοντας υπ’ όψη:)
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 5 του άρθρου 12 και της παρ. 17 του άρθρου 81 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2696/99 (Α΄ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98)
γ. της υ.α. 36144/3360/11 (Β΄ 2519) «Καθίσματα και ζώνες ασφαλείας σχολικών λεωφορείων», όπως ισχύει
δ. της υ.α. 21504/1771/92 (Β΄ 408) «Περί καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών τύπων λεωφορείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
ε. της υ.α. 54847/2655/03 (Β΄ 607/2004) «Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας σε Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
στ. της υ.α. 37492/1795/03 (Β΄ 922) «Καθορισμός τύπων και τεχνικών προδιαγραφών λεωφορείων για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία τους ως αστικών, υπεραστικών και ημιαστικών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
ζ. της κ.υ.α. 61841/4522/05 (Β΄ 851/2006) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα», όπως ισχύει.
η. της υπ’ αριθμ. 329/03.07.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1655/04.07.2013) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μιχαήλ Παπαδόπουλου.
2. Την ανάγκη καθορισμού για τις ζώνες ασφαλείας, τα καθίσματα και τις αγκυρώσεις ζωνών – καθισμάτων που τοποθετούνται σε σχολικά λεωφορεία μεταφοράς νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό την αύξηση της ασφάλειας των μεταφερόμενων νηπίων και μαθητών.
3. Τα παραδοτέα του ειδικού έργου του Εργαστηρίου Οχημάτων του Ε.Μ.Π. «Ανάπτυξη Προδιαγραφών για την Πιστοποίηση των Καθισμάτων – Ζωνών Ασφαλείας Σχολικών Λεωφορείων και Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκατάστασης αυτών» που ανατέθηκε με την αρ. Φ20/οικ.3746/281/06 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και τις τελευταίες τροποποιήσεις από το αναφερόμενο εργαστήριο τον 7/2014.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,