Αυθαίρετα. Καθορισμός ποσοστού ανταπόδοσης για την λειτουργία και διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος δηλώσεων.

Αριθμ. 3827 – ΦΕΚ Β 2244 – 10.09.2013

Καθορισμός ποσοστού ανταπόδοσης για την λειτουργία και διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος δηλώσεων νόμου «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).
3. Τα άρθρα 1, παρ. 2 και 6 του Π.Δ/τος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56).
4. Το άρθρο 6 του Ν. 3818/2010 «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 17).
5. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
6. Την υπ’ αριθμ. 46/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ Β΄ 2101), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ331/11-7-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1717) όμοια απόφαση.
7. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2105) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
8. To άρθρο 1 του Ν. 4178/2013.
9. To άρθρο 3 του Ν. 4178/2013.
11. Την παρ. 1 του άρθρου 10 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174).
12. Την παρ. 8 του άρθρου 10 καθώς και την παρ. 10, του άρθρου 11 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174).
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Διαχειριστή του Πληροφοριακού Συστήματος
Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΤΕΕ) ως διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος για την διεκπεραίωση των δηλώσεων υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 (Α΄174) παρέχει υπηρεσίες προς το ΥΠΕΚΑ, τους Μηχανικούς και τους Πολίτες. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, η παροχή δικτύων και υποστηρικτικών υπηρεσιών, η υποστήριξη των Μηχανικών στην λειτουργία του συστήματος, η παροχή αντιγράφων των διοικητικών πράξεων προς τους πολίτες, η υποστήριξη της Είσπραξης των Παραβόλων και του Ειδικού Προστίμου, η υποστήριξη των Υπηρεσιών Δόμησης στην χρήση του συστήματος και η παροχή επιστημονικής υποστήριξης στο ΥΠΕΚΑ σε θέματα Αντιμετώπισης της Αυθαίρετης Δόμησης”.

Άρθρο 2
Καθορισμός Ποσοστού Ανταπόδοσης
Το ύψος του ποσοστού ανταπόδοσης για την ηλεκτρονική έκδοση πράξεων υπαγωγής και βεβαιώσεων για δηλώσεις αυθαίρετων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ορίζεται ως εξής:

  • Για παράβολο από 0 – 500 € το ποσοστό ανταπόδοσης ορίζεται σε 15€.
  • Για παράβολο 1.000 € το ποσοστό ανταπόδοσης ορίζεται σε 25€.
  • Για παράβολο 2.000 € το ποσοστό ανταπόδοσης ορίζεται σε 40€.
  • Για παράβολο 4.000 € το ποσοστό ανταπόδοσης ορίζεται σε 60€.
  • Για παράβολο 8.000 € το ποσοστό ανταπόδοσης ορίζεται σε 80€.
  • Για παράβολο 10.000 € το ποσοστό ανταπόδοσης ορίζεται σε 100€.

Η πληρωμή του ποσοστού ανταπόδοσης αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση των διοικητικών εγγράφων από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ και την αποδοχή και ολοκλήρωση των διαδικασιών υποβολής δηλώσεων και βεβαιώσεων.
Σε κάθε περίπτωση δεν καταβάλλεται ποσοστό ανταπόδοσης για την έκδοση βεβαιώσεων που προσαρτώνται σε δικαιοπραξίες.

Άρθρο 3
Διαδικασία και Τρόπος Είσπραξης
Για την είσπραξη του ποσοστού ανταπόδοσης υπέρ του Τ.Ε.Ε. παρέχονται τουλάχιστον οι αντίστοιχοι τρόποι καταβολής με αυτούς που ισχύουν για την πληρωμή του παραβόλου και του ειδικού προστίμου κατά τις κείμενες διατάξεις. Το ποσό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΤΕΕ. Με απόφαση της Διοικούσας επιτροπής του Τ.Ε.Ε. και προς διευκόλυνση των μηχανικών και των πολιτών δύναται να καθορίζονται επιπλέον τρόποι πληρωμής.

Άρθρο 4
Περιοδική Απολογιστική Αναφορά
Το ΤΕΕ υποχρεούται να παρέχει στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξαμηνιαία απολογιστικά στοιχεία των εισπράξεων του ποσοστού ανταπόδοσης.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2013
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Σχετικά: Αυθαίρετα. Νομιμοποίηση. Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών. Προθεσμίες Πληρωμών – Εκπτώσεων – Προσαυξήσεων