Αλλαγές στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και στην ημερομηνία πληρωμής

Αλλαγές στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και στην ημερομηνία πληρωμής

Στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) αλλάζει η ονομασία, το κριτήριο πραγματικής φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση και η ημερομηνία πληρωμής

Συγκεκριμένα:

Από 27.12.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις»

Με τις παρακάτω διατάξεις του ως άνω σχεδίου νόμου επέρχονται οι εξής αλλαγές στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
Άρθρο 27 – Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

1. To άρθρο 235 του ν. 4389/2016 τροποποιείται.

Οι λέξεις «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα».

2. Όπου στο κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο αναφέρεται «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)» νοείται εφεξής το «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα».

Άρθρο 28 – Τροποποίηση της με αριθμό Δ13/οικ./33475/1935 κοινής υπουργικής απόφασης ( Β 2281)

Στο άρθρο 3 της με αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935/15.06.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» ( Β’ 2281) προστίθεται παράγραφος 4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3
Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

4. Κριτήριο πραγματικής φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής τους σε σχολείο αφετέρου της πραγματικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του.

Με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο και λεπτομερειακό θέμα που άπτεται της εφαρμογής της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, η διάταξη του οποίου εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος 2020-2021, συμπεριλαμβανομένων των ειδικότερων προϋποθέσεων και της διαδικασίας

α) διαπίστωσης της μη πλήρωσης των ανωτέρω τιθέμενων προϋποθέσεων μέσω της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του επιδόματος και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) διακοπής της χορήγησης του επιδόματος,

γ) ανάκτησης της τυχόν αχρεώστητης καταβολής του και

δ) εκ νέου υποβολής αίτησής για τη χορήγησή του.

Από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 και της παραγράφου 5 του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης».

Αλλαγή ημερομηνίας πληρωμής

Το άρθρο 20 του ως άνω σχεδίου νόμου τροποποιεί το άρθρο 4 του νόμου 4520/2018 και στην παράγραφο 6 αναφέρει τα εξής:

«6. Η καταβολή των επιδομάτων, παροχών, οικονομικών και εισοδηματικών ενισχύσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα».