Αμοιβή ιατρών πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών

Η αμοιβή που είναι καταβλητέα στους ιατρούς πρωτοβάθμιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών, είναι αυτή που καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 της από 16-12-2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4047/2012 (10 ευρώ ανά εξέταση) και όχι αυτή του π.δ. 127/2005 (20 ευρώ ανά εξέταση). (ομοφ.) Γνωμοδότηση με αριθμό 90/2013 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Διατάξεις : ΠΔ 19/1995Α1, ΠΔ 19/1995Α9, ΠΔ 19/1995Α10, ΑΝ 1565/1939Α28, ΑΝ 1565/1939Α29, ΠΔ 127/2005Α1, Ν 3918/2011Α17, Ν 3918/2011Α29, Ν 4047/2012Α1, ΠΝΠ 16-12-2011Α6

Η Γνωμοδότηση με αριθμό 90/2013 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. (pdf)