Αναδρομική αύξηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης

Αναδρομική αύξηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης

Αυξάνονται αναδρομικά τα ποσά του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης και τα επιπλέον χρηματικά ποσά καταβάλλονται έως 28-12-2018
Αριθμ. ΠΟΛ. 1226ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5701/18.12.2018
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1219/28-12-2017 (ΦΕΚ Β 4641/2017) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Οικονομικών «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ,
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 της ΠΟΛ 1219/28-12-2017 (ΦΕΚ Β ́4641/2017) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Οικονομικών αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στην Α ́ κλιματική ζώνη, για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης χορηγείται ποσό επιδόματος 0,25 ευρώ, και στις Β, Γ  και Δ κλιματικές ζώνες, για κάθε λίτρο  κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης χορηγείται ποσό επιδόματος 0,125 ευρώ.».

2. Τυχόν χρηματικά ποσά που θα προκύψουν από νέα εκκαθάριση καταβάλλονται έως 28-12-2018

3. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά:

Διαδικασία υποβολής αίτησης επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης από τα ΚΕΠ

Ακατάσχετο το επίδομα θέρμανσης