Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης αγροτών στον πρώην ΟΓΑ

Με διατάξεις του νόμου 5006/2022 επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις για την αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης αγροτών

 

Αναλυτικά οι σχετικές διατάξεις του νόμου:

Νόμος 5006/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 239/22.12.2022
Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις

Άρθρο 30
Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης αγροτών – Τροποποίηση περ. γ’ παρ. 3 άρθρου 34 ν. 4387/2016 και παρ. 7 άρθρου 14 π.δ. 78/1998

1. Στην περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί του χρόνου ασφάλισης στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το ακρωνύμιο «ΟΓΑ» αντικαθίσταται από το ακρωνύμιο «Ο.Γ.Α.» και το ακρωνύμιο «ΟΑΕΕ» αντικαθίσταται από το ακρωνύμιο «Ο.Α.Ε.Ε.», β) στο δεύτερο εδάφιο, η λέξη «καλώς» αντικαθίσταται από τη λέξη «νομίμως», γ) προστίθεται έκτο εδάφιο, και η περ. γ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Χρόνος ασφάλισης έως τις 31.12.2016 στον πρώην Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον πρώην Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην Ο.Γ.Α., για τον οποίο οι ασφαλισμένοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 3050/2002 (Α΄ 214), και βάσει της ασκούμενης δραστηριότητας προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην Ο.Α.Ε.Ε., παραμένει ως χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ

Οι ανωτέρω ασφαλισμένοι θεωρείται ότι νομίμως ασφαλίζονται στον πρώην Ο.Γ.Α. και μετά την 1η.1.2017, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130), εφόσον συνεχίζουν να ασκούν την ίδια δραστηριότητα, και εξαιρούνται της ασφάλισης του πρώην Ο.Α.Ε.Ε..

Τυχόν οφειλές στον πρώην Ο.Α.Ε.Ε., βεβαιωμένες ή μη, που έχουν προκύψει για τις ανωτέρω περιπτώσεις ασφαλισμένων, διαγράφονται και δεν αναζητούνται.

Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι των ανωτέρω οφειλών πριν από την ισχύ του παρόντος δεν αναζητούνται και προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό της σύνταξης ως εισφορές στον πρώην Ο.Γ.Α..

Ειδικά για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43).

Χρόνος ασφάλισης έως τις 31.12.2016 στον πρώην Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον πρώην Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην Ο.Γ.Α., για τον οποίο οι ασφαλισμένοι έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές τους εισφορές έως τις 31.12.2017 ή τις έχουν ρυθμίσει έως τις 31.12.2017 και τηρούν τη ρύθμιση έως την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος συνταξιοδότησης, θεωρείται ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης στον Ο.Γ.Α., εφόσον:

α) κατά τον ίδιο χρόνο, δεν έχουν ασφαλισθεί ή δεν υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή έχουν ασφαλισθεί αλλά δεν δικαιούνται σύνταξη από την ασφάλισή τους αυτή, είτε αυτοτελώς, είτε με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, ή δεν συνταξιοδοτούνται από άλλον φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδος ή του εξωτερικού με την επιφύλαξη της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961 (Α’ 81), ως προς την επιλογή μιας καταβλητέας σύνταξης, και

β) διέμενε νόμιμα στη χώρα, αν ο ασφαλισμένος είναι υπήκοος τρίτης χώρας.».

 




2. Στην παρ. 7 του άρθρου 14 του π.δ. 78/1998 (Α’ 72), περί καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς τον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (π. Ο.Γ.Α.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την αναφορά στον ενταχθέντα στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (π. Ο.Γ.Α.), β) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την αναφορά στον e-Ε.Φ.Κ.Α., γ) το τέταρτο εδάφιο καταργείται, και η παρ. 7 του άρθρου 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως επιστρέφονται ατόκως στον δικαιούχο κατόπιν αιτήσεως του. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στον δικαιούχο από τον ενταχθέντα στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (π. Ο.Γ.Α.) συντάξεις ή άλλες πάσης φύσεως παροχές, επιτρέπεται ο συμψηφισμός τους με τις εισφορές αυτές. Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως από αποβιώσαντα ασφαλισμένο καταβάλλονται, άνευ ευθύνης του e-Ε.Φ.Κ.Α. έναντι τυχόν κληρονόμων δυναμένων να στραφούν μόνο κατά του λαβόντος, στον επιζώντα σύζυγο και, εν ανυπαρξία τούτου, στον κληρονόμο που έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τους λοιπούς κληρονόμους.»

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης