Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των ΔΟΥ

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1101923 ΕΞ 2016 – ΦΕΚ B 2108 – 08.07.2016

Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των ΔΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Επεκτείνουμε την κατά τόπον αρμοδιότητα των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβλέπεται στις συστατικές πράξεις αυτών, όπως ισχύουν, μόνο ως προς την διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, ως κατωτέρω:

α) Για τις ΔΟΥ όλης της Επικράτειας, στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας της Φορολογικής Περιφέρειας, στην οποία υπάγεται η καθεμία από αυτές.

β) Παράλληλα με την αναφερόμενη στην υποπαράγραφο α ́ της παρούσας παραγράφου χωρική αρμοδιότητα, ειδικά:

αα) για τις ΔΟΥ, που υπάγονται στις Φορολογικές Περιφέρειες Αθηνών και Πειραιώς, σε ολόκληρη την επικράτεια.

ββ) για τις ΔΟΥ, που υπάγονται στην Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και στα όρια των Διοικητικών Περιφερειών Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας και Λευκάδας της Διοικητικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

2. Οι εκθέσεις ελέγχου που συντάσσονται για παραβάσεις που διαπιστώνονται, εκτός της χωρικής αρμοδιότητας των ΔΟΥ, από τους διενεργούμενους ελέγχους της παραγράφου 1, διαβιβάζονται στη ΔΟΥ που παραλαμβάνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, κατά τις ισχύουσες διατάξεις και σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της ΔΟΥ αυτής, στη ΔΟΥ υποδοχής στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις, για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμου και λοιπών επιβαρύνσεων.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ