Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Αριθμ. 3/2013 – ΦΕΚ Β 2247 – 10.09.2013

Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του άρθρου 90 ν. 4172/2013.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274/9-8-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1992) υπουργικής απόφασης.
2. Το υπ’ αριθμ. 10 πρακτικό των από 30 Αυγούστου και 3 Σεπτεμβρίου 2013 συνεδριάσεων του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 του ν. 4024/2011, όπου περιλαμβάνεται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου, αναφορικά με τον αριθμό υπαλλήλων μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι θα μετακινηθούν, με μετάταξη ή μεταφορά, σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.
3. Το υπ’ αριθμ. 3112/30.8.2013 έγγραφο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013.
4. Τις ανάγκες του Υπουργείου Υγείας, όπως αυτές διατυπώθηκαν με το από 2.9.2013 σχετικό έγγραφό του.
5. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.81270/29.8.2013 (Β΄ 2176) απόφαση σύστασης οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄), σε ν.π.δ.δ. των 1η, 2η, 3η και 4η Υ.ΠΕ..
6. Τις προτεραιότητες της πολιτικής στελέχωσης του δημοσίου τομέα, όπως ορίζει το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ανακοινώνει:

1. Καλούνται οι υπάλληλοι των φορέων του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α΄167), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 2247 – 10.09.2013), να υποβάλουν, στη Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού της υπηρεσίας στην οποία κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση, Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τη μετάταξη ή μεταφορά τους καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμούν να μεταταχθούν / μεταφερθούν, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.

2. Καλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των ως άνω Φορέων εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων-Υπεύθυνων Δηλώσεων των υπαλλήλων, να συντάξουν με ευθύνη τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων των ως άνω υπαλλήλων και να τους αποστείλουν στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να διατεθούν και τοποθετηθούν στους φορείς υποδοχής της παρούσας Ανακοίνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 (ΦΕΚ 1992 Β΄) υπουργική απόφαση.

3. Στη συνέχεια, κατόπιν διενέργειας του απαιτούμενου ελέγχου νομιμότητας, εκδίδεται η απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς του υπαλλήλου από το οικείο όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής.

4. Η σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής, ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες Α, Β και Γ οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(ΠΙΝΑΚΑΣ Α-Β-Γ)

Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ