Αναγνώριση χρόνου άσκησης δικηγορίας ως χρόνου ασφάλισης

Αναγνώριση χρόνου άσκησης δικηγορίας ως χρόνου ασφάλισης

Ο χρόνος άσκησης δικηγορίας εξακολουθεί να αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης

 

Αναγνώριση χρόνου άσκησης δικηγορίας ως χρόνου ασφάλισης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 30 του νόμου 4670/2020 (ΦΕΚ Α΄43/28.02.2020)

 

Στις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4387/2016 αναφέρονται οι πλασματικοί χρόνοι που μπορούν να αναγνωρίσουν μισθωτοί και μη μισθωτοί ασφαλισμένοι του e- ΕΦΚΑ, μετά την 1/1/2017.

Ειδικότερα οι πλασματικοί χρόνοι:

▪ του άρθρου 40 του ν. 2084/1992

▪ της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010.

▪ των άρθρων 39, 40 και 41 του ν. 3996/2011

▪ του άρθρου 6 παρ.12 του άρθρου 17 του ν.3865/2010

Στις ως άνω διατάξεις δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος άσκησης δικηγορίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.1090/1980, ως πλασματικός χρόνος..

Με τη με αρ. Φ.80000/οικ/Δ13/22702/966/30-5-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν.4387/2016, διευκρινίστηκε ότι οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν.1090/1980, εξακολουθούν να ισχύουν για ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ που προέρχονται από τον πρώην Τομέα Ασφάλισης Νομικών, σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου άσκησης δικηγορίας.

Οι διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4670/2020, περί χρόνου ασφάλισης, αντικατέστησαν από 1/1/1/2020 τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4387/2016.

Με τη νέα διάταξη θεσπίζεται και περιλαμβάνεται στους προαναφερόμενους χρόνους ασφάλισης, ο χρόνος άσκησης δικηγορίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.1090/1980, και επιβεβαιώνεται η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου αυτού.

Επισημαίνεται ότι ο αναγνωριζόμενος χρόνος άσκησης δικηγορίας, ως πλασματικός χρόνος, συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο πλασματικών χρόνων που προβλέπεται

 
 

Διαδικασία αναγνώρισης – Εισφορά εξαγοράς

Για την αναγνώριση του χρόνου άσκησης δικηγορίας απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης με συνυποβολή Πιστοποιητικού του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει το χρονικό διάστημα άσκησης.

Ως χρόνος άσκησης δικηγορίας μπορεί να αναγνωριστεί το χρονικό διάστημα από την εγγραφή των Ασκουμένων Δικηγόρων στο μητρώο Ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου του τόπου της άσκησης και μέχρι το διορισμό τους ως Δικηγόροι.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης (το με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΑΣΦ./587/952635/3-7-2017 Έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης, σε συνέχεια της εγκυκλίου 29/2017).

Για τον υπολογισμό της εισφοράς εξαγοράς για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου ισχύουν οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 30 του νόμου 4670/2020 που έχουν ήδη κοινοποιηθεί με την αρ. 38/2021 Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών

Η εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ