Αναπροσαρμογή των συντάξεων λόγω θανάτου (χηρείας)

Με διατάξεις τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο: «Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, αναπροσαρμόζεται το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου (σύνταξη χηρείας)

 

Οι σχετικές διατάξεις έχουν  ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο . . .
Αναπροσαρμογή του κατώτατου ορίου σύνταξης λόγω θανάτου – Τροποποίηση υποπερ. α) περ. Β) παρ. 4 άρθρου 12 ν. 4387/2016

Μετά το τρίτο εδάφιο της υποπερ. α) της περ. Β) της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί σύνταξης λόγω θανάτου, προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, και η υποπερ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 του παρόντος νόμου που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης.

Εάν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος είναι μικρότερος των είκοσι (20) ετών, το ως άνω ποσό βαίνει μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των είκοσι (20) ετών και μέχρι τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης.

Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο των δεκαπέντε (15) ετών, το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ.

 
 

 

Το ποσό του κατώτατου ορίου του προηγούμενου εδαφίου αναπροσαρμόζεται με βάση την παρ. 4 του άρθρου 14.

Τα ποσά των προηγούμενων εδαφίων επιμερίζονται μεταξύ επιζώντος και διαζευγμένου συζύγου, σύμφωνα με τα ποσοστά που προβλέπονται στην υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου».

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης