Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών στις εκλογές

Δημοτικές εκλογές 2014ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙ07Ν-ΞΧΣ
Αθήνα, 23 Απριλίου 2014
Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αριθμ.: 19

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε ο νόμος 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93Α) με τον οποίο ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, και θέματα που αφορούν σε προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές προσωπικού.

Ειδικότερα, το άρθρο 78 του ως άνω νόμου, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 17 του ν. 3870/2010, προβλέπει ότι oι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28΄) ισχύουν για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων. Κατά την πρώτη εφαρμογή του, οι περιορισμοί δεν ισχύουν για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) και των αμειβόμενων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ , των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις.

Σημειωτέον ότι το άρθρο αυτό ισχύει από την ψήφισή του, ήτοι 10-4-2014 και δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν στον διορισμό ή την πρόσληψη, καθώς και στην οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων.

Ειδικότερα, οι φορείς που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή είναι οι εξής :

 • Οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού (Δήμοι καθώς και τα Ιδρύματα, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι Σύνδεσμοι αυτών)
 • Οι ΟΤΑ Β΄ Βαθμού (Περιφέρειες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών)
 • Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού (επιχειρήσεις πάσης φύσεως, Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης κ.α.),
 • Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ)
 • Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)
 • Οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ)

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει μόνο για τους υπαλλήλους των προαναφερόμενων φορέων και όχι για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των νπδδ και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την 18η Μαΐου 2014, βάσει του αρ. 9 παρ. 2 του ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί από το αρ. 10 παρ. 1 του ν. 4239/20.2.14 και ισχύει, σας γνωρίζουμε ότι, από τις 18/4/2014, οι ανωτέρω φορείς και το Υπουργείο δεν θα προωθούν αιτήματα που αφορούν σε διορισμούς ή προσλήψεις προσωπικού πάσης φύσεως, καθώς και αιτήματα που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων και των αιτημάτων απόσπασης / μετάταξης υπαλλήλων του Δημοσίου, των νπδδ και του ευρύτερου δημοσίου τομέα προς ΟΤΑ Α και Β Βαθμού .

Ως υπηρεσιακές μεταβολές ενδεικτικά αναφέρονται οι πράξεις μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης, ένταξης, επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, όπως αυτές προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι η απαγόρευση της έκδοσης πράξεων σχετικών με διορισμό ή πρόσληψη, καθώς και με οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού πάσης φύσεως, δεν αφορά μόνο τις τελικές πράξεις, αλλά και όλες τις προπαρασκευαστικές αυτών πράξεις, συμπεριλαμβανομένων και των εγκριτικών αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει καθώς και των αποφάσεων κατανομής του άρθρου 11 παρ. 5 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει, εφόσον αυτές είναι κατά νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής πράξης της σύνθετης διοικητικής ενέργειας (διορισμός, πρόσληψη, μετάταξη). Κατά συνέπεια, ιδίως :

 • δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού
 • δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού
 • δεν δημοσιεύονται πίνακες επιλογής τακτικού ή έκτακτου προσωπικού
 • δεν υπογράφονται ούτε δημοσιεύονται πράξεις διορισμού ή μετατάξεων
 • δεν υπογράφονται πράξεις αποσπάσεων
 • δεν εκδίδονται προκηρύξεις για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων
 • δεν πραγματοποιούνται συνεδριάσεις των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων καθώς και των, κατά περίπτωση, Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων για θέματα που εμπίπτουν στην εν λόγω αναστολή.

Οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης, διορισμού ή υπηρεσιακής μεταβολής που είχε ήδη κινηθεί πριν τις 18/4/2014, διακόπτεται, δηλαδή αναστέλλεται προσωρινά και συνεχίζεται αμέσως μετά την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων.

Στην απαγόρευση δεν εμπίπτουν:

 • Οι πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις.
 • Οι μετατάξεις του Προγράμματος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας βάσει του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ. 51 παρ. 8 του ν. 4250/2014 και το αρ. 24 παρ. 1 του ν. 4255/2014 και ισχύει.
 • Ο διορισμός των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι ο διορισμός τους προβλέπεται απευθείας από διάταξη νόμου με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία αποφοίτησής τους.
 • Η διαδικασία τακτοποίησης του προσωπικού σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ.164/2004 και η σύσταση των αντίστοιχων θέσεων με απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής. Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για πρωτογενή πρόσληψη, δηλαδή για σύσταση νέων θέσεων με πρωτοβουλία του οικείου οργάνου, αλλά για υποχρέωση συμμόρφωσης προς την κρίση του ΑΣΕΠ, μετά από προηγούμενη τήρηση των ανωτέρω διατάξεων του π.δ. 164/2004, σε συνδυασμό με την αυτοτελώς προβλεπόμενη διαδικασία, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.3320/2005.
 • Η διαδικασία μεταφοράς προσωπικού με τις διατάξεις του ν.3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»), καθόσον δεν πρόκειται για πρωτογενή διορισμό, αλλά για μεταφορά προσωπικού σε εκτέλεση διατάξεων νόμου.
 • Οι προσλήψεις που είναι ενταγμένες στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, των οποίων η έναρξη υλοποίησης τοποθετείται σε χρόνο προγενέστερο του χρονικού διαστήματος, που προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις.
 • Η πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι., μεταξύ άλλων και σε ΟΤΑ, καθόσον δεν πρόκειται για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
 • Οι διοικητικές πράξεις που αφορούν αυτοδίκαιη απόλυση και αποδοχή αίτησης παραίτησης, καθόσον η παραίτηση αποτελεί δικαίωμα του υπαλλήλου.
 • Η ορκωμοσία, η ανάληψη υπηρεσίας, η ανακοίνωση μετάταξης και λοιπές παρεπόμενες ενέργειες σε εκτέλεση διοικητικών πράξεων που έχουν ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ μέχρι και 17/4/2014.
 • Η ανακοίνωση αποσπάσεων υπαλλήλων εφόσον η σχετική ΚΥΑ έχει κοινοποιηθεί στον οικείο φορέα μέχρι και 17/4/2014.
 • Η έκδοση πράξεων που αφορούν οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα / κινητικότητα βάσει των διατάξεων του ν. 4172/2013 (άρθρο 40 ν. 4250/2014 – ΦΕΚ 74 Α ).

Τέλος, στην ανωτέρω απαγόρευση και μόνο κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4257/2014 δεν εμπίπτουν, όπως ρητώς αναφέρεται στο άρθρο 78 του εν λόγω νόμου, οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων έργου (και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες) από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ (ασχέτως ημερομηνίας έναρξης των προγραμμάτων), και των εργαζομένων στις Παιδικές Κατασκηνώσεις.

Η εξαίρεση των συμβασιούχων των συγκεκριμένων ειδικοτήτων και καθηκόντων κρίθηκε σκόπιμη είτε λόγω της εποχικότητας των έργων που καλούνται να επιτελέσουν, είτε για λόγους απορρόφησης των κοινοτικών πόρων. Εφόσον όμως οι φορείς αντιμετωπίζουν ιδιαιτέρως επείγουσες και σοβαρές ανάγκες που απαιτούν την πρόσληψη προσωπικού που δεν εμπίπτει στις ως άνω περιπτώσεις, μπορούν να αιτούνται τη σύμφωνη γνώμη για την κατ’ εξαίρεση πρόσληψή του από την Ειδική Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 28 του ν.2190/1994 όπως ισχύει. Για το σκοπό αυτό, οι φορείς θα απευθύνονται απευθείας στην Επιτροπή με σχετικό αίτημα στο οποίο θα αιτιολογούνται πλήρως οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη του συγκεκριμένου προσωπικού.

Τυχόν ερωτήματα που εκκρεμούν στην υπηρεσία μας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και τα οποία επιλύονται με την παρούσα εγκύκλιο, θα τεθούν στο αρχείο.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε αμελλητί την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας, καθώς και στα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια.

Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να αναζητήσετε στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου www.ypes.gr στη διαδρομή: Εκλογές/ Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές/ Εγκύκλιοι.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ